: Festivalrapporten “Kultur og kommers”

Festivalrapporten "Kultur og kommers"

Rapporten “Kultur og kommers" er en studie av fem musikkfestivaler i Hordaland og Sogn og Fjordane som ser på festivalen sin betydning for lokalsamfunnet. Festivalene er en viktig lokal møteplass og genererer betydelige kulturelle og økomomiske verdier. Rapporten er frå 2015

Om ringvirkningsanalysen

Ringvirkningsanalysen er utarbeidet av Ideas2evidence og på oppdrag av festivalene Malakoff i Eid, Utkant i Gulen, Vossa Jazz på Voss, Festidalen i Kvinnherad og Tysnesfest på Tysnes i samarbeid med musikkbransjeorganisasjonen Brak.

Les hele rapporten her.

– Festivaler utenfor storbyene bidrar til å sette kommuner og tettsteder på kartet og bygger lokal identitet. Å vise hva de genererer av økonomiske ringvirkninger utover festivalens omsetning synliggjør enda mer av festivalenes verdi og viktighet for et lokalsamfunn, seier Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Brak.

Frivillig innsats skaper verdier

Bare i Hordaland og Sogn- og Fjordane er det rundt 40 musikkfestivaler, og at de i all hovedsak er driftet av frivillighet, er imponerende. Dette er viktige lokale bedrifter med høy omsetning og store ringvirkninger, men som har få personer på lønningslistene.

Fantastisk kjekt å sjå at alt arbeidet ein legg ned for å lage ein best muleg festival også bidreg til vidare verdiskaping i det lokalsamfunnet vi er så avhengig av, seier festivalsjef i Malakoff Arnt-Ivar Naustdal.

Det er ein større økonomi involvert i kulturarrangement og dette er spesielt viktig for ein stad som Voss, seier Trude Storheim, leiar for Vossajazz. – Rapporten visar at det er viktig med kulturarrangement og institusjonar på mindre plassar og det er bra å få dette bekrefta. Det er kjekt med samarbeid og at festivalane og Brak har gjort denne rapporten saman, avslutter hun

Økonomi og ringvirkninger

Festivalenes inntekter kommer hovedsakelig fra tre kilder: billettinntekter, offentlig støtte og private tilskudd og sponsormidler.

De fem festivalene i studien har en samlet omsetning på rundt 44 millionar i 2014. I tillegg viser studien at tilreisende festivalgjester legger igjen 45 millioner kroner i forbruk utenfor festivalen, utenom overnatting.

Festivalene i studien generer 65 000 overnattingsdøgn, men kun hver tiende overnatting skjer på hotell eller pensjonat, resten benytter ulike campingalternativ eller privat innkvartering. Dette er nødvendigvis tilfelle fordi det ikke er nok hotell til å dekke behovet. De økonomiske ringvirkningene av overnattingsaktiviteten er samlet på 8,7 millioner.

Mens publikum ved de fem festivalene legger igjen ca. 8,7 millioner kroner til overnatting, tilsvarer summen av alt annet forbruk (utenom billetter) ca. 45 millioner kroner. Dette utgjør et dagskonsum på vel 500 kroner.

Hvordan beregne ringvirkninger?

Bare forbruket fra tilreisende gjester som kommer til kommunen på grunn av festivalen danner grunnlag for økonomiske ringvirkninger. I tillegg skaper festivalens egen virksomhet ringvirkninger i den lokale økonomien. Av disse to kildene til økonomiske ringvirkninger er publikums forbruk det viktigste.

Kostnader og innteketer

Billettinntektenes andel varierer fra 90 prosent for Utkant til 35 prosent for Vossa Jazz.

Artisthonorarene utgjør en tredjedel av festivalenes utgifter, lønn til fast ansatt i underkant av 10 prosent.
For Vossa Jazz dekker billettinntektene så vidt kostnadene ved å booke inn artister. I andre enden av rangeringen finner vi Malakoff og Utkant hvor artisthonorarene utgjør under halvparten av billettinntektene.

Festivalisering og merkevarebygging

Festivaler har blitt en stadig viktigere del av norsk kulturliv. Både antall festivaler og antall besøkende har økt jevnt de siste tiårene, i den grad at mange beskriver det som en «festivalisering» av det norske kulturlivet

Musikkfestivaler utgjør flertallet av festivalene, anslagsvis to tredjedeler, eller et sted mellom 500 og 600, i følge Kulturutredningen.

I tillegg til at festivaler og andre kulturaktiviteter ses som en kilde til økonomisk vekst lokalt, har det de siste to tiårene vært økende oppmerksomhet om kulturaktiviteters betydning for samfunnsutviklingen.

Flere studier påpeker at festivaler kan være positiv merkevarebygging av et sted, og bidra til å sette stedet på kartet.

Det finnes også flere eksempler fra litteraturen som understreker den rollen og betydningen kulturtilbud kan ha for å skape gode og levende lokalsamfunn. I tillegg til å bidra til økt livskvalitet ved å tilby gode kulturopplevelser og sørge for mangfold i det samlede aktivitetstilbudet, fungerer kulturbegivenheter ofte som viktige møteplasser i lokalmiljøet.

Et forbehold

Rapporten påpeker at ringvirkningene er relativt beskjedne da det er begrenset hvor mye lokalt næringsliv som finnes i de enkelte kommunene som kan dra nytte av den økte aktiviteten grunnet dens størrelse.

Ringvirkningene av festivaler i distriktskommuner blir ofte små fordi det ikke finnes et lokalt næringsliv som kan dra nytte av den kortsiktige tilførselen av kjøpekraft som en festival representerer.
Ringvirkningene, målt som økning i verdiskapingen i den lokale økonomien, er beregnet til vel 8 millioner for Utkant, vel 7 millioner for Malakoff, vel 6 millioner for Tysnesfest og Vossa Jazz og i underkant av én million for Festidalen.