Filtrer på tags

Music Norway omstrukturerer tilskuddordningene og Stikk.no

Music Norway omstrukturerer tilskuddordningene og Stikk.no

Tilskudd er fra nå knyttet opp mot målgruppe og Stikk.no får ansiktsløft.

Etter 10 år har søknadsporten, stikk.no, fått en velfortjent ansiktsløftning. Målet har vært å lage en side som er både smakfull og praktisk, samtidig som funksjonen er godt ivaretatt.  Music Norway sine tilskuddordninger har blitt tydligeregjort ved å knytte dem direkte opp mot målgruppe.

Ordningene er nå sortert i fire bolker basert på målgruppe:

  • Reisetilskudd til utøvere og opphavere: Til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes
  • Bransjetilskudd til støtteapparatet: Til internasjonal markedsføringstiltak, møtevirksomhet, Bakkekontakt og Eksport-program.
  • Arrangørtilskudd til eksportarenaer i Norge: Til presse- og ekspertbesøk, låtskriversamlinger og større internasjonale delegatprogram.
  • Bistandsmidler til aktører som har samarbeidsprosjekter i utviklingsland.

Det har vært mange behov og mange ønsker å ta stilling til, og Music Norway har derfor laget en side som både er enkel å manøvrere i og som gir flere muligheter enn før. Søkerne må selv adressere hovedformålet med søknaden, og slik vil Music Norway kunne analysere om tilskuddet treffer etter målsettingen og justere tiltakene i takt med bransjens endringer.

Music Norway har fått et nytt oppdrag og nye midler fra Kulturdepartementet som er øremerket tilskudd til møtevirksomhet for støtteapparatet. Disse midlene blir nå søkbare i den nye bransjetilskuddsordningen til støtteapparatet.

Forvalter UDs festivalstøtte til internasjonale delegatprogram

Music Norway vil fra nå forvalte Utenriksdepartementets festivalstøtte til internasjonale delegatprogram. Ordningen har en ramme på ca. 1,2 millioner NOK og har som formål å bidra til at profesjonelle norske musikere får internasjonale muligheter gjennom presentasjoner i Norge overfor internasjonale aktører. Målgruppen for ordningen er norske musikkfestivaler som ved å arrangere et internasjonalt delegatprogram for utenlandske representanter for media og musikkbransje, kan bidra til å øke mulighetene for norske aktører internasjonalt.

Delegatene som inviteres til Norge vil omfatte utenlandske festivalarrangører, agenter, musikkjournalister og andre aktører med direkte musikkfaglig tilknytning. Ordningen gjelder festivaler som er sentrale for sin sjanger i Norge, og er nå tilgjengelig for søknader via Arrangørtilskudd på stikk.no.

Kommende frister
Reisetilskudd til utøvere og opphavere, Arrangørtilskuddsordningen til Presse- og ekspertbesøk og Internasjonale delegatprogram, samt Prosjekttilskudd til bistandsland har alle fire frister i året, henholdsvis 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember. Altså blir første mulige frist 1. mars for prosjekter som starter etter gjeldende frist.

Bransjetilskuddsordningen har søknadsfrist den 1. i hver måned, med unntak av Eksportprogrammet som har én søknadsfrist i året.

I 2016 lanserte Music Norway som et pilotprosjekt en ny tilskuddsordning til låtskriversamlinger. Tilskudd for 2017 ble tildelt fem ulike song camps. Dette er i første omgang en prøveordning for 2017, og en ny søknadsfrist vil eventuelt komme til høsten for prosjekter i 2018.

Vi oppfordrer søkere til å lese nøye igjennom retningslinjene for de ulike ordningene før man sender søknad. Music Norways kontaktperson og rådgiver for alle ordningene er Lisbeth Medbøe Risnes (lisbeth@musicnorway.no/tlf. 959 35 575)

Les mer på Music Norway sin nettside.

Stikk.no er søknadsportalen til nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA) bestående av Music Norway,Office of Contemporary Art Norway (OCA), Danse- og teatersentrum (DTS), Norwegian Crafts, Design og arkitektur Norge (DOGA), Norsk Filminstitutt (NFI) og NORLA. Som en del av Kulturdepartementets virkemiddelapparat, og som formelle rådgivere for Utenriksdepartementet, jobber aktørene i nettverket som brobyggere mellom politisk ledelse, offentlighet, forskningsmiljøer og de øvrige norske kulturnæringer. Som forvalter av kunstfaglige-, nærings- og eksportrettede tilskudds-ordninger tilrettelegger nettverket for profilering av Norge i utlandet.

Siste nytt