Filtrer på tags

Koronavirus: informasjon ang. mottatt støtte/tilskudd

Koronavirus: informasjon ang. mottatt støtte/tilskudd

Flere aktører har gitt uttalelser ang. støttemidler. Her samler og oppdaterer vi fortløpende.

Bergen kommune:

Byrådet har i dag behandlet i sak 1075.1/20 konsekvenser for tilskuddsforvaltningen i forbindelse med spredningen av koronavirus.

Byrådet fattet følgende vedtak:

«Byrådet opprettholder alle vedtatte tilskudd til mottakere av disse, som måtte rammes av begrensninger knyttet til koronavirussituasjonen. Det samme gjelder avtalefestede produksjoner i DKS, DKSS og DKM.»

Les hele saken her. 2020_24240-1 Konsekvenser for tilskuddsforvaltningen i forbindelse med spredningen av koronav 2848382_10_1

 

Kulturrådet:

Det er mange spørsmål fra arrangører i forbindelse med koronaviruset. I samråd med KUD er følgende nå besluttet: Kulturrådet kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst som følge av koronaviruset. Dette vil gjelde ut april eller fram til myndighetene eventuelt kommer med nye anbefalinger.

Presisering 13.03.20:
Alle utgifter som det er gitt tilskudd til vil bli dekket, til tross for at tiltaket ikke er gjennomført. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av tiltaket, for eksempel utgifter til utøvere eller artister. Alle utgifter må dokumenteres i regnskap og rapport på samme måte som normalt, jf. vilkår i tilskuddsbrev eller kontrakt.

Ytterligere detaljer ligger vedlagt og på kulturradet.no

 

Music Norway:

Music Norway vil justere praksis i retningslinjene for våre tilskuddsordninger som følge av utbruddet av det nye koronaviruset.

– Det er mange avlyste konserter og møter verden over, og det er ventet flere. Music Norway justerer derfor praksisen for utbetalinger så lenge situasjonen krever det. Derfor vil utbetalte reisetilskudd til konserter, turnéer og forretningsmøter, som blir avlyst av andre som følge av utbruddet, ikke kreves tilbakebetalt, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

– Music Norway vil heller ikke kreve tilbakebetaling av midler til prosjekter som allerede er under planlegging og som må avlyses eller utsettes som følge av koronaviruset i perioden frem mot normalisering.

Les hele saken.

Kulturrom (tidl. MUO)

Tilskuddsmottakere som har fått tilsagn om tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr vil motta tilskuddet selv om planlagte arrangementer har blitt avlyst som en følge av COVID-19. Disse arrangementene vil bli regnet som gjennomført og kvalifiserer dermed til utbetaling av tilskudd. Tilskuddsmottakere som ønsker det, får mulighet til å omdisponere tilskuddet de har fått innvilget til andre arrangement etter at arrangementsforbudet er opphevet.

Kulturrom utsetter rapporteringsfristen for alle tilskuddsmottakere i første tildelingsrunde i 2019 med seks måneder. (2. desember 2020)

Les hele saken

Utenriksdepartementet

Tilskudd til internasjonalt kulturfremme – midlertidig justert praksis:

Utenriksdepartementet vil ikke kreve tilbakebetaling av dokumenterte, påløpte utgifter i henhold til inngått tilskuddsavtale som følge av at tiltak er avlyst på grunn av korona-utbruddet. Vi oppfordrer tilskuddsmottaker om å søke refusjon hos flyselskap og forsikringsselskap. Sluttrapport og regnskap skal sendes inn i tråd med inngått tilskuddsavtale.

Utenriksdepartementet vil ikke kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd til aktiviteter som må endres eller utsettes som følge av koronaviruset. Vi ber mottakere av tilskudd om å informere oss om status for tiltaket.

Les hele saken.

Siste nytt