Indre Sogn Sparebank

Kven kan søkje:
Alle lag og organisasjonar og andre almennyttige føretak/prosjekt i Lærdal, Årdal og Sogndal.

Kor mykje kan ein søkje om:
Søknaden skal være på minimum kr. 10.000,- og oppover

Korleis søkje:
Søknadskjema er til ei kvar tid lagt ut på banken sine heimesider

Kor tid får ein svar:
Styret i banken handsamar søknadane to gonger i året; april og oktober.

 

Indre Sogn Sparebank har høve til å gje inntil 50 % av kapitalfondet sin del av overskotet som gåver til ålmennyttige føremål.

Indre Sogn Sparebank har dei seinare åra hatt stor fokus på gåver. Det gjev banken høve til å vera ein viktig del av det samfunnet banken eksisterar i, og høve til å påverke vekst og utvikling i sammfunnsliv og næringsliv.

Les meir her