Bergen kommune: Tilskudd til arrangement, profesjonelle og bydekkende

Beskrivelse av tilskuddsordning

Tilskuddets formål er å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Tilskudd går til arrangement innen både tradisjonelle og eksperimenterende utrykksformer, innen alle kunstarter.

Søknadsfrist

Minimum 1 måned før arrangementet finner sted

Målgruppe

Kunstnere, kulturarbeidere, institusjoner, festivaler, organisasjoner og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.

Kriterier

Det gis tilskudd til gjennomføring av et profesjonelt og bydekkende arrangement, så som konsert, forestilling eller annet arrangement. Det kan også søkes til en arrangementsrekke. Tilskudd gis blant annet til leie av lokale, honorarer, markedsføring og lignende. Det kan ikke gis tilskudd til øving og forberedende produksjon.

Arrangementet må ha eget budsjett, være offentlig tilgjengelig og ha egne regnskapsførte billettinntekter. Tilskudd fra Bergen kommune kan maksimum dekke opp til en tredjedel av totalbudsjett for arrangementet.

Ved behandling av tilskudd vektlegges

  • Søkers faglige kvalifikasjoner og nivå.
  • Prosjektets kunstneriske nivå.
  • Formidling som når et bredt publikum.
  • Balansert og realistisk budsjett og en gjennomtenkt plan for markedsføring.
  • Gjeldende kulturpolitiske retningslinjer og prioriteringer i Bergen kommune.

Søknaden skal inneholde opplysninger om annen offentlig støtte. Det kan kun gis tilskudd fra én kommunal tilskuddsordning. Søker må kun søke ett sted i Bergen kommune.

Maksimalt tilskuddsbeløp pr. arrangement er kr. 10 000,-. En enkeltarrangør kan maksimalt motta kr. 70 000,- årlig fra tilskuddsordningen.

Arrangører eller arrangementer som mottar mer enn kr. 500 000,- i årlig tilskudd fra Bergen kommune kan ikke motta tilskudd fra tilskuddsordningen.

Krav til mottaker av tilskudd

Arrangementet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Innen 4 uker etter at arrangementet er gjennomført skal det sendes inn rapport og regnskap som vil bli lagt til grunn for eventuelt senere bevilgninger. Rapportskjema finnes i Tilskuddsportalen under “Mine oppgaver”. Ny søknad behandles ikke før rapport fra forrige prosjekt er levert.

Ved annonsering i aviser på plakater, i programhefter og lignende skal støtten fra Bergen kommune synliggjøres. Dokumentasjon av dette skal ligge ved i rapporten.

I tilfelle arrangementet blir avlyst skal tilskuddet tilbakebetales til Bergen kommune.

For søknadsskjema og mer info, se her.