Bergen kommune: Internasjonal kunst og kulturutveksling – Rask respons

Tilskuddsordningen for internasjonal kunst- og kulturutveksling har som formål å bidra til å synliggjøre bergenske kunstmiljøer internasjonalt, øke kunstnere og kulturarbeideres internasjonale kompetanse og nettverksvirksomhet, samt gi inspirasjon for kunstnerisk videreutvikling. Rask respons retter seg mot prosjekter som oppstår på kort varsel, og som derfor trenger rask søknadsbehandling. Maksimalt tilskuddsbeløp er 15 000 kroner.

Som en hovedregel kan det ikke søkes om tilskudd fra flere tilskuddsordninger i Bergen kommune med samme prosjekt.

Det kan søkes tilskudd innenfor følgende kategorier:

 • Billedkunst/kunsthåndverk/design
 • Musikk
 • Litteratur/skriftkultur
 • Tverrfaglig prosjekt
 • Scenekunst
 • Elektronisk kunst
 • Kunst og næring (herunder film)
 • Kritikk, teoriutvikling og fagtidsskrift
 • Gatekunst og graffiti
 • Ymse kulturformål/annet

Søknadsfrist

For ordningen Rask respons er det løpende søknadsbehandling inntil prosjektmidlene er disponert. Det kan ikke søkes tilskudd til prosjekter som er avsluttet.

Behandlingstid

For Rask respons er behandlingstiden 3 uker.

Målgruppe

Kunstnere, kulturarbeidere, institusjoner, festivaler, organisasjoner og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, som bor eller har sitt hovedvirke i Bergen kommune.

Kriterier

I vurdering av søknaden vil det inngå både et kunstfaglig og et kulturpolitisk element. Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, og eventuelle vedlegg skal utfylle og dokumentere søknaden. Det er viktig av tiltaket fremstår som realistisk, kunstnerisk relevant og av høy kvalitet. Budsjettet må ha både inntekts- og kostnadsside og skal være i balanse. Det er viktig at alle inntektskilder synliggjøres, og det er et krav at det opplyses hvem det ellers søkes tilskudd fra.

Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle endringer i prosjektet må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning. Etter gjennomføring skal det sendes inn rapport og regnskap som vil bli lagt til grunn for eventuelt senere bevilgninger. Rapportskjema finnes i Tilskuddsportalen under Mine oppgaver. Nye søknader behandles ikke før rapport fra forrige prosjekt er levert. I tilfelle arrangementet blir avlyst skal tilskuddet tilbakebetales til Bergen kommune. Ved annonsering i aviser på plakater, i programhefter og lignende skal støtten fra Bergen kommune synliggjøres. Dokumentasjon av dette skal ligge ved i rapporten.

Institusjoner, organisasjoner eller produsenter kan søke støtte til prosjekter som formidler kunst og kultur av høy kvalitet fra Bergen eller til Bergen. Tilskudd skal synliggjøre bergenske kunstmiljø i faglig sterke sammenhenger, ovenfor relevante publikumsgrupper, eller gi kompetanse og inspirasjon av betydning for Bergens utvikling.

Følgende vektlegges i behandling av søknadene:

Kunstnerisk kvalitet og et realistisk budsjett.

 • At det foreligger et begrunnet behov for rask behandling.
 • At det foreligger en formell invitasjon eller avtale.
 • Formater, retninger og kunstneriske sjangre som vil styrke Kulturbyens renomme som en nyskapende, åpen, modig og kreativ by.
 • Prosjekter som gjør det mulig å se det lokale i relasjon til det internasjonale

Særskilt om kunstnerutveksling:

Profesjonelle kunstnere og kuratorer med base i Bergen kan søke støtte til faglige opphold i utlandet. Det kan også søkes støtte til opphold fra utlandet i Bergen.

Følgende vektlegges:

 • Søker har utmerket seg som nyskapende og interessant innen sitt felt.
 • At gjesteoppholdet bidrar til utvikling av ny kompetanse og faglige nettverk for Bergen.
 • At oppholdet synliggjør både søkers kunstneriske virke og Kulturbyen Bergen.
 • Søker har et faglig mottak der gjesteoppholdet skal gjennomføres og at mottaker er delfinansierende part.

Om ordningen Rask respons:

 • det kan søkes året gjennom til mindre, godt kvalifiserte prosjekter som oppstår på kortere varsel. Det må dokumenteres at behovet for rask behandling er tilstede.
 • det kan søkes om inntil kr. 15000,- innenfor denne ordningen. Tilskudd vil i hovedsak dekke utgifter til reise og opphold og andre kostnader forbundet med dette.

Søknader behandles i løpet av 3 uker fra datoen de er mottatt.

For søknadsskjema og mer info, se her.