Filtrer på tags

Informasjonsmøte om Bergen kommunes støtteordninger

Seksjon for kunst og kultur inviterer mandag 11. januar, kl. 18.00 – 20.00, til informasjonsmøte om Bergen kommunes profesjonelle/bydekkende tilskuddsordninger. Møtet finner sted i Bergen rådhus, møterom 225 i 2. etasje.

Se også www.bergen.kommune.no/kultur

Til søknadsfristen den 1. februar kan det søkes om tilskudd til følgende:
• Internasjonal kunst- og kulturutveksling
• Scenekunst: prosjektmidler og tilskudd til produksjonslokaler
• Musikk, alle genre: prosjektmidler og tilskudd til øvingslokaler
• Visuell kunst: prosjektmidler og tilskudd til produksjons- og formidlingslokaler
• Tverrestetiske prosjekt, produksjonslokaler og prosjekt/tiltak som faller utenfor andre tilskuddsordninger
• Elektronisk kunst: Prosjektmidler
• Kompetanseutvikling kritikere, alle fagfelt
• Tilskudd fagtidskrift, alle fagfelt
• Bransjeutviklende tiltak kulturnæring
• Kulturvern og kulturhistorie
• Statlig ordning for investeringstilskudd til lokale kulturbygg, se www.idrettsanlegg.no
• Ymse kulturformål – prosjekter som ikke dekkes av andre ordninger
• Samarbeidsmidler
• Prosjektrettet ungdomsarbeid

Til søknadsfrist 20. mars kan det søkes om tilskudd til følgende:
• Støtte til kor, korps og orkestre
• Støtte til skolekor, -korps og -orkestre, drift, prosjekt og instrumenttilskudd
• Tilskudd til kulturtiltak for eldre
• Støtte til kulturtiltak for utviklingshemmede
• Støtte til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
• Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg
• Trossamfunn
• Tilskudd til barne – og ungdomsprosjekt

Behandles fortløpende:
• Arrangementstøtte alle genre
• Allmenne kulturformål
• Byomfattende ungdomsarrangement og festivaler

Søknader skal skrives på søknadsskjema, og må inneholde de opplysninger som skjemaene etterspør. Alle prosjekter som mottar støtte skal gi Bergen kommune en kortfattet rapport med regnskap for prosjektet.

For nærmere informasjon om de ulike ordningene, samt søknadsskjema, vises det til www.bergen.kommune.no/kultur

 

Siste nytt