Utenriksdepartementet: Tilskudd til fremme av norske kulturuttrykk i utlandet

Regjeringen har som mål å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter, kfr. Prop. 1 S (2013-2014) for Utenriksdepartementet. Som et av virkemidlene for å nå dette målet utlyses med dette to millioner kroner til utbetaling i 2014. Midlene kommer i tillegg til reisestøtten for kunstnere og andre prosjekter Utenriksdepartementet finansierer.

Målet med utlysningen er:

Å bidra til at norske kunstnere kan utnytte sitt internasjonale potensiale på best mulig måte.
Å bidra til et aktivt og levende norsk kulturliv.
At norsk kultur kan inngå i en gjensidig dialog med internasjonalt kulturliv.
Å bidra til økt verdiskapning i norsk kulturliv.

Målgruppen for ordningen er norske kulturutøvere og kulturinstitusjoner på profesjonelt nivå som ønsker å nå et publikum utenfor Norges grenser.

Hvem kan søke?
Ordningen er ment for norske profesjonelle kulturutøvere. Faste institusjoner som i hovedsak får sin drift finansiert av den norske stat kan ikke regne med å få vesentlige deler av sin utenlandssatsing finansiert over ordningen. Søknader om reisestøtte henvises til den eksisterende delegerte reisestøtteordning for kulturlivet – for nærmere informasjon, se Støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid.

Hvordan søker man?
Søker må fylle ut Utenriksdepartementets søknadsskjema for tiltak av begrenset omfang (S02). Det må fylles ut ett separat søknadsskjema for hvert tiltak det søkes midler til. Prosjektbeskrivelse og budsjett for hvert tiltak må legges ved.

Når det søkes om støtte til flere tiltak, må dette samles i en felles forsendelse og prioritering mellom tiltakene må framgå.

Søknad sendes på e-post til kulturseksjonen@mfa.no

Postadresse:
Utenriksdepartementet
Kulturseksjonen
Postboks 8114 Dep.
0032 OSLO

Søknadsfrist er mandag 23. juni 2014.

Siste nytt