TONO-stipendet

TONO-stipendet

Søknadsperioden for 2014 er fra 19. mars til 23. april (kl. 16.00) Det kan søkes til to ulike stipender: TONO-stipendet og Unge Talenter.

Hvem kan søke?
Alle opphavspersoner som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst tre år kan søke om TONOs stipend. Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning for fremføring de tre siste årene på minimum kr 5.000 per år. Det kan kun søkes om ett stipend per person.

Hva kan det søkes om stipend til?
TONO har blant annet som formål å ivareta hensynet til musikalsk mangfold og arbeide for nyskaping av musikkverk. TONO-stipendet skal stimulere til skaping av nye musikkverk av komponister, låtskrivere og tekstforfattere. Formål det normalt søkes til er arbeid, studier, drift og prosjekter, men det må være tydelig at formålet bidrar til skaping av nye musikkverk. Studier/kurs kan støttes hvis det fremgår av søknaden at dette er viktig for søkerens faglige utvikling og skapende virksomhet.

Siden stipendordningen er tiltenkt skrivende virksomhet, vil det ikke bli tildelt stipend hvis søknaden i første rekke handler om et utøvende prosjekt.

Det gis ikke støtte til søknader somprimært omfatter turné, promotering, reise, markedsføring og utstyr (instrumenter, laptop osv.).

Hvor søker man?
Søknadsskjemaet for TONO-stipender finner du ved å klikke her .

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 23. april kl. 16.00. Fristen er absolutt, da det elektroniske skjemaet ikke lenger vil være mulig å benytte etter dette tidspunktet.

Hva vektlegges ved vurderingen?
TONOs stipendkomité foretar en helhetsvurdering av søknaden basert på følgende momenter:

• Søknadens utforming
Selve søknaden – prosjektet det søkes til – er utgangspunktet for vurderingen. Det er derfor viktig at søkeren har et klart formulert prosjekt, og at søknaden ellers er tydelig og oversiktlig. Det kreves ikke fremlagt budsjett, selv om vi ser at en del søkere tar med dette under prosjektbeskrivelsen.

• Søkerens skapende aktivitet – produksjon og utgivelser
Søkerens nåværende og tidligere skapende aktivitet er blant annet et uttrykk for vedkommendes gjennomføringsevne. Det bygger tillit dersom du kan vise til tidligere gode, kreative prosjekter. I søknadsskjemaet blir du derfor bedt om å lage en oversikt over pågående og tidligere verk/utgivelser/produksjoner/ fremføringer de siste tre år som er relevante for søknaden. Denne oversikten synliggjør også skapende aktiviteter som ikke nødvendigvis har generert kommersiell suksess.

• Inntjening i TONO
Opphavsrettsvederlag mottatt gjennom TONO kan sies å være et uttrykk for den delen av søkerens skapende aktivitet som har gitt kommersiell uttelling. Komiteen har søkernes inntekt de tre siste år tilgjengelig ved vurderingen. Disse opplysningene blir hentet fra TONOs medlemsregister, og skal ikke oppgis av søkeren.

Se TONO’s sider for mer info.

Siste nytt