Tekstforfatterfondet

Fondets formål

Tekstforfatterfondet er et fond for forfattere av originalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk (vedtekter, §1) Fondet gir støtte til aktive tekstforfattere.

Søk støtte

Elektroniske søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfristen i søknadsportalen: soknad.musikkfondene.no.Fondet behandler ikke innkomne papirsøknader.
Årlige søknadsfrister er 2. april kl. 13:00 og 2. november kl. 13:00 hvert år. Fristen kan utsettes ved helligdager eller av andre grunner.

Stipend

Den enkelte tekstforfatter skal selv søke fondet, med unntak av i kategorien spesielt. En tildeling vil bli sett i lys av tekstforfatterens bevilgninger de siste årene. Det er mulig å søke flere stipend per søknadsrunde.

Arbeidsstipend til skriving av sangtekster

Arbeidsstipend gis til sangtekstforfattere for skriving av konkret angitt prosjekt. Stipendet innvilges ikke til innspillinger, framføringer eller annet som gjelder utøvende virksomhet. Fondet gir normalt ikke støtte til debutalbum. Styret forholder seg til NOPAs anbefalte satser, men gir kun stipend og ikke fullt honorar.

Fordypningsstipend

Sangtekstforfatteren som søker må vise til en betydelig produksjon. Fordypningsstipend kan gis for å videreutvikle kunstnerisk virke som sangtekstforfatter gjennom egne prosjekter og fordypning rundt disse.  Stipendet er for tiden på kroner 100.000. Stipendet vil kun bli gitt en gang til samme person.

Reisestipend

Søkeren må oppgi konkret formål, reisemål og søknadssum. Tidligere produksjon skal være dokumentert.
Det gis ikke reisestøtte for de som er bevilget opphold i fondets leilighet.

Arbeidsopphold i Firenze

Fondet eier en leilighet i Firenze som kan benyttes til arbeidsopphold for sangtekstforfattere. Det kan søkes om opphold i en eller to uker.

Støtte til utstyr

Utstyrsstøtte gis til innkjøp av utstyr som direkte knytter seg til virksomhet som tekstforfatter. Utstyr til lydproduksjon faller dermed utenfor. Tidligere produksjon skal være dokumentert.

Spesielt

Andre typer av støtte til tekstarbeid enn de nevnt ovenfor, kan søkes i kategorien spesielt. Andre enn tekstforfatteren kan søke i kategorien spesielt om støtte til honorering av tekst til musikk. Eventuell støtte vil da bli utbetalt direkte til sangtekstforfatteren.

Tekstforfattere som vil søke til egne prosjekter, skal søke i kategorien arbeidsstipend.

Skjerper inn ettersending av dokumenter

Alt materialet til en søknad skal være levert innen fristen.
Vi ser oss nødt til å skjerpe inn muligheten for innsending av dokumenter etter at søknadsfristen er utløpt. Bakgrunnen for dette er å sikre likebehandling av alle søkere. Vedlegg som er med på å gjøre en søknad fullstendig, altså materiale som skulle vært sendt innen fristen, vil bli avvist. Dette gjelder obligatoriske vedlegg som CV, kunstneriske vedlegg, prosjektbeskrivelse m.m.
Dersom det etter søknadsfristen kommer informasjon som er av betydning for din allerede innsendte søknad, kan du sende inn dette til post@musikkfondene.no

 

Tekst er hentet fra musikkfondene.no
Les mer og søk støtte

Siste nytt