Stikk – Reisestøtte til utøvere og opphavere

Tilskuddsordningen bidrar med tilskudd til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med offentlige konserter, næringsrettede møter og skrivesamarbeid i utlandet. Tilskuddsbeløpet er øremerket det omsøkte prosjekt og kan ikke benyttes til annet. Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.

Hvem kan søke?

Finn skjema her

Utøvere, artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere som er norske statsborgere eller bosatt i Norge. Management eller andre bransjerepresentanter kan søke på vegne av sin artist. Med profesjonelle menes de som i hovedsak lever av sitt musikkvirke.

Søkeren må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Søker har ansvar for å informere alle involverte parter om at søknad er sendt og om eventuelle tilskudd som mottas.

Er prosjektet allerede støttet via Music Norway og/eller andre tilskuddsordninger må dette oppgis i søknad og budsjett.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om reise-, visa- og oppholdsutgifter innenfor følgende kategorier innen alle sjangre:

Konsert/turné

Til offentlige konserter i utlandet inkludert showcaser og supportoppdrag. Konsertene må finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet. Arrangementene skal være konkrete og bekreftet med steder og datoer. Bekreftelse/invitasjon må vedlegges søknaden. Oppgi hvordan agent/promotør markedsfører konsertene. Med showcase menes konserter som primært er satt opp for invitert media og bransje. Her må det opplyses om lokale partnere og hvem som skal inviteres.

Norske aktører som ønsker å sette et større fokus på norsk musikk der eksempelvis flere norske artister (minimum tre) deltar på en og samme arena (festival, label-night etc.) i utlandet kan sende inn én søknad for alle. Samarbeidspartner i utlandet skal være bekreftet på søketidspunktet. Alle involverte parter i prosjektet skal være informert før søknad sendes inn.

Komponister kan søke ved urfremføring og/eller hvis de selv har en aktiv rolle i fremføringen av verket. Med urfremføring menes første gangs framføring av et nytt verk. Arrangementer eller nye versjoner av samme verk regnes ikke som urfremføring.

Management eller andre bransjerepresentanter kan søke på vegne av artister de representerer. Artistene skal i så fall informeres om søknaden.

Møtevirksomhet

Næringsrettet møtevirksomhet og annen nettverksbyggende virksomhet i utlandet for selvrepresenterende artister og komponister. Ordningen inkluderer ikke messer, konferanser, seminarer og andre nettverksarenaer hvor Music Norway ellers har et tilbud. Lengre opphold i utlandet med tilsvarende formål kan også støttes.

Prosjektbeskrivelse med informasjon om formålet med reisen og hvem man skal møte, samt utenlandske og norske samarbeidspartnere må oppgis. Søknader med konkrete avtaler på søketidspunktet vil bli prioritert. Det kan søkes om tilskudd til én eller flere reiser i en og samme søknad. Management eller andre bransjerepresentanter kan ikke søke her, men henvises til bransjestøtten.

Co-writes

Til låtskriversamarbeid, komponistsamarbeid, librettoskriving etc. med utenlandske partnere utenfor Norge.

Ordningen har som mål og styrke profesjonelle låtskrivere, komponister og produsenter som skriver for andre artister med sikte på internasjonale utgivelser. Ordningen er ikke ment å finansiere produksjon av egne utgivelser.

Informasjon om formålet med reisen, samt utenlandske og norske samarbeidspartnere må oppgis. Søknader med konkrete avtaler på søketidspunktet vil bli prioritert. Det kan søkes om tilskudd til én eller flere reiser i en og samme søknad.

Søknadsprosess

All kommunikasjon rundt søknaden foregår elektronisk. På toppen av denne siden finner du lenke til søknadsskjema. Utbetalings- og rapporteringsskjemaer er tilgjengelig hvis du leter opp din søknad ved hjelp av søkefeltet. Husk å alltid oppgi referansenummer (siste fem siffer) ved alle henvendelser til Music Norway.

Søknadene kan avvises på administrativt grunnlag dersom rapport fra tidligere tildelinger ikke er mottatt innen fristen (2 mnd.). Søknadene avvises også administrativt hvis de faller utenfor retningslinjene for ordningen eller er svært mangelfullt utfylt.

Prosjektbeskrivelsen

Beskriv kun prosjektet du søker om tilskudd til. Søkere som kan synliggjøre en langsiktig strategi for sin utenlandssatsing vil bli prioritert.

Hva vi vil lese i søknaden og hva det skal rapporteres på i etterkant:
•  Konkrete planer og målsetting med prosjektet.
•  Samarbeidspartnere i Norge og utlandet og hvilken risiko de tar i prosjektet.
•  Etterspørsel, interesse og medieomtale til artisten og/eller prosjektet internasjonalt
•  Annen aktivitet i prosjektperioden – møter, workshops etc.

Budsjett og gjennomføring

Budsjett i norske kroner skal vedlegges for hele prosjektet og skal inneholde en inntekts- og en utgiftsside hvor spesielt reise- og oppholdsutgifter kommer klart frem. Søkere bør sannsynliggjøre at tiltaket kan gjennomføres etter planen ved å vise til inntekter/egeninvestering, kontrakt med utenlandsk arrangør, eller annen offentlig støtte. For spillejobber/turnéer skal oppnådd totalhonorar opplyses (og rapporteres).

Støtte fra andre kilder som ikke er spesifikt for det omsøkte prosjektet, regnes som egeninvestering – f. eks. ensemblestøtte.

Vi gjør oppmerksom på at kapasitet på spillestedene skal oppgis i søknaden. Videre skal det oppgis antall publikum i rapporten i etterkant av prosjektet.

Vedlegg til søknaden

Konserter/møter skal i hovedsak være bekreftet på søketidspunktet og invitasjon/bekreftelse må vedlegges (slått sammen til ett dokument).

Fullstendig budsjett i Excel/PDF-format med en inntekts- og en utgiftsside er obligatorisk.

Generell informasjon om artist, opphaver eller selskap kan lastes opp som vedlegg.

Hva kan det IKKE søkes om?

•  Tilskudd til kurs, studiereiser eller videreutdanning.
•  Tilskudd til konkurranser.
•  Tilskudd til honorarer.
•  Tilskudd til prosjektutvikling, produksjon, innspilling eller leie av lokaler.
•  Tilskudd til planlegging av konserter/turnéer.
•  Tilskudd til komponister for å overvære fremføring av eget verk, unntatt ved urfremføring eller der hvor komponisten selv har en aktiv rolle i fremføringen av verket.
•  Tilskudd til messer, konferanser, seminarer og andre nettverksarenaer hvor Music Norway har et tilbud.
•  Fullfinansiering av prosjekter (egenfinansiering skal fremgå av budsjettet).

Søknadsfrister og behandlingstid

1. mars – 1. juni – 1. september – 1. desember*
(for prosjekter som starter etter gjeldene frist)

* Innen kl. 24:00 disse datoene uavhengig av ukedag.

Unntak i kategorien Konsert/turne gis i tilfeller hvor artist/band har fått forespørsel om å være support for internasjonale størrelser og hvor turnéplan er bekreftet og vedlagt søknaden. Prosjektet kan ikke være påbegynt på søketidspunktet.

Unntak i kategorien Møtevirksomhet gis for låtskrivere/komponister/tekstforfattere som får tilbud om viktige “co-writing”-sessions eller møter med internasjonale aktører på kort varsel. Prosjektet kan ikke være påbegynt på søketidspunktet.

Unntak i kategorien Co-Writes gis også dersom man får tilbud om møter med viktige internasjonale samarbeidspartnere på kort varsel.Prosjektet kan ikke være påbegynt på søketidspunktet.

Slike søknader behandles fortløpende. Bekreftelse fra samarbeidspartner i utlandet, samt sted og datoer må i slike tilfeller følge som vedlegg til søknaden, og generelle retningslinjer må være oppfylt.

Svar på søknad sendes normalt ca. 2 uker etter søknadsfristens utløp og dagen etter fagutvalgets møte.

Utbetaling:

Tilskuddet er øremerket det omsøkte prosjektet og kan ikke overføres andre prosjekter. Utbetaling skjer ved innsending av anmodningsskjema fra stikk.no tidligst to måneder før prosjektstart. Vi gjør oppmerksom på at turnélisten må oppdateres ved innsending av utbetalingsanmodning.

I henhold til regler for økonomiforvaltning i staten tas det forbehold om adgang for Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at tilskuddet benyttes etter forutsetningen.

Dersom beløpet er overført og prosjektet likevel ikke finner sted, plikter søkeren å gi Music Norway beskjed umiddelbart og returnere mottatt tilskuddsbeløp i sin helhet.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at dersom innvilget beløp ikke er anmodet utbetalt av søkeren innen to–2 måneder etter prosjektets slutt (angitt i søknaden), tilbakeføres pengene ordningen og tilsagnet utgår.

Rapportering:

Kort og informativ rapport med oppnådde resultater basert på målsetning skal angis. Belys hvordan prosjektet har bidratt til å øke etterspørselen i territoriet. Regnskap må vedlegges. Konsertkapasitet og publikumstall for samtlige spilleoppdrag skal også oppgis. Frist er 2–to måneder etter endt sluttdato for prosjektet. Det er ikke anledning til å sende inn nye søknader dersom sluttrapport ikke er levert innen fristen.

Saksbehandling og fagutvalg:

Beslutning om fordeling av tilskuddsmidlene fattes av tilskuddsordningens eksterne fagutvalg. Søknadene vurderes helhetlig med tanke på:

  • konkrete planer
  • målsetting
  • samarbeidspartnere (lokalt og internasjonalt)
  • internasjonal etterspørsel
  • økonomisk risiko
  • erfaring og tidligere resultater

Saksbehandlingstiden er ca. to uker etter søknadsfristens utløp.

Fagutvalges medlemmer er personlig oppnevnt og består av Tord Krogtoft, Tuva Syvertsen, Øyvind Skjerven Larsen og Ida Habbestad. Utenriksdepartementet skal være representert i utvalget gjennom en observatør (Sverre Lunde). Music Norways direktør Kathrine Synnes Finnskog, er fagutvalgets leder. Lederen skal også representere utvalget utad. Medlemmer oppnevnes av Music Norway for en periode på tre år av gangen.

Music Norway konsulterer relevante organisasjoner ved oppnevning av nye medlemmer, og nye medlemmer innsettes av styret i Music Norway. Enkeltmedlemmer kan sitte i utvalget i inntil to perioder sammenhengende. Hvis et medlem fratrer i løpet av en periode, skal Music Norway oppnevne en erstatter for den gjenværende del av perioden. Music Norway skal utføre utvalgets sekretariatsfunksjoner. Fagutvalgets medlemmer honoreres i utgangspunktet iht. statens satser for møtegodtgjørelse, og får dekket sine reiseutgifter.

Klageadgang:

Tildeling eller avslag er forbeholdt fagutvalget på selvstendig grunnlag. Det er ikke adgang til å klage over det faglige kunstneriske skjønnet som ligger til grunn for vedtakene. Det er kun feil ved saksbehandlingen og avgjørelser basert på uriktig faktagrunnlag som kan påklages.

Offentliggjøring:

Resultatet av fagutvalgets vedtak offentligjøres på stikk.no. I tillegg får ambassaden i det angjeldende land informasjon om prosjektene og hva som er innvilget. Ved å motta økonomisk støtte via denne ordningen, forplikter tilskuddsmottager å offentliggjøre at Music Norway har gitt økonomisk tilskudd til prosjektet (last ned logo fra menyen).

Music Norway følger offentlighetsloven. Søknader og tilhørende dokumenter er i utgangspunktet offentlige, med noen unntak som er spesifisert i loven. Dette gjelder for eksempel forretningshemmeligheter og personlige opplysninger. Alle kan søke om innsyn i våre dokumenter, og Music Norway saksbehandler alle innsynskrav i henhold til offentleglova og forvaltningsloven.

Har du spørsmål om innsyn? Kontakt post@musicnorway.no

Siste nytt