Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

Gåveinstituttet til Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane skal bygge opp om visjonen til Sparebanken Sogn og Fjordane om å vere ei drivkraft for fylket. Midlane skal gjere fylket til ein rikare og betre plass å bu og først og fremst fremje viktige verdiar som mangfald, trivsel og utvikling. Dette er tre berebjelkar i utvikling av lokalsamfunna i Sogn og Fjordane.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane vart etablert hausten 2010, og er hovudeigar av Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjennom sitt eigarskap i sparebanken har stiftinga ein eigenkapital på nærare 1,8 milliardar og er dermed ein av dei største forretningsstiftingane i landet.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har ambisjonar om å verte ein viktig aktør i samfunnsutviklinga i fylket, som den dominerande eigaren av den største banken i fylket og gjennom utdeling av gåver til allmennyttige formål.

Se her for mer info og søknadsskjema.

Siste nytt