Norsk Kulturråd: Rom for kunst

Formål

Kulturrådets avsetning rom for kunst har som formål å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet, innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk. Rom for kunst skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet kan utvikle hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling. Særlig vil rom for kunst bidra til arenaer for nye uttrykksformer, tverrkunstnerisk praksis og tverrfaglig samarbeid, samt til spesielle arenabehov for de enkelte kunstområdene.

Hva kan få støtte

Det gis tilskudd til nybygg, tilbygg, ombygging og oppgradering av eksisterende lokaler, utvikling av nye driftsmodeller og samarbeidsnettverk:
• Bygg og tilpasninger: tilskudd til forprosjekter, plan- og designkonkurranser, nybygg, ombygging og oppgradering av eksisterende lokaler, tekniske fasiliteter og utprøvingsprosjekter.
• Arenautvikling: For særlig prioriterte områder (tverrkunstnerisk/tverrfaglig virksomhet, ikke-institusjonaliserte uttrykksformer) kan Kulturrådet gi flerårig etablerings-, utviklings- og virksomhetsstøtte til arenaer, som kan omfatte faglig og organisatorisk infrastruktur.

Det gis normalt ikke støtte til:
• prosjekter som har fått støtte fra Kulturdepartementet
• prosjekter som er igangsatt før søknad er sendt
• prosjekter som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet
• rene produksjons-/verkstedslokaler
• fullfinansiering, kostnadsoverskridelser i byggeprosjekter, eller tilleggsbevilgninger til prosjekt som er støttet tidligere
• vedlikehold/generell opprustning av bygg eller utstyr
• løst utstyr, møbler o.l.
• scenografi eller utsmykning
• utvikling av nettsider
• kjøkken-, serverings- eller overnattingsfasiliteter
• prosjekter som er i strid med lov om offentlige anskaffelser
• ordinær drift
• tiltak som hører hjemme under andre ordninger i Kulturrådet (så som f.eks. festivalstøtteordningene på musikk, litteratur og billedkunst, arrangørstøtte på musikk, kunstnerstyrte visningssteder på billedkunst, utstyrsstøtte fellesverksteder på billedkunst, basisfinansiering på scenekunst m.v.)
• tiltak som faller inn under andre statlige ordninger som Musikkutstyrsordningen (MUO), Kunst i Offentlige Rom (KORO), Nasjonale kulturbygg (KUD)

Hvem kan søke?

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke (det kan være feks kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, kommuner, mm), men prosjektet det søkes støtte til skal komme kunstfeltene og et allment publikum til gode.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer (enkeltmannsforeteak, BA, AS, mm). Det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

For mer info, se her.

Siste nytt