Norsk Kulturråd: Kirkemusikk

Formål

Ordningen har som formål å utvikle kirken som konsert- og kunstarena og å vitalisere og fornye profesjonelt musikkarbeid og konsertproduksjon i kirken. Gjennom økt aktivitet innenfor disse områdene er det også et overordnet mål å styrke rekrutteringen til kirkemusikkfeltet.

Hva kan få støtte

Det kan søkes om støtte til tiltak som er i samsvar med formålene for ordningen. Kulturrådet vil prioritere prosjekter og programmer som har et langsiktig perspektiv (3-5 år) og som har et høyt kunstnerisk nivå.

Det er ønskelig med prosjekter som bidrar til økt samarbeid mellom de ulike kirkemusikkmiljøene. Det kan også søkes støtte til kirkemusikkprosjekter som involverer musikkmiljøer og formidlingsarenaer utenfor kirken.

Hvem kan søke

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke. Prosjektet det søkes støtte til må imidlertid involvere profesjonelle utøvere.

For mer info, se her.

Siste nytt