Norsk Kulturråd: Bestillingsverk

Formål

Kulturrådet ønsker å støtte den skapende delen av norsk musikkliv og stimulere til mangfold og nyskapende virksomhet gjennom årlig å finansiere et stort antall bestillingsverk. Formålet er å gjøre norsk samtidsmusikk tilgjengelig for flest mulig.

Hva kan få støtte

Tilskudd til bestillingsverk kan gis til verk for alle slags besetninger og innen alle sjangre. Tilskuddet skal i sin helhet gå til komponisthonorar, som normalt fastsettes etter Norsk Komponistforening og Nopas veiledende satser.

Det kan også søkes om utviklingsmidler for komponister slik at de i samarbeid med librettister og et scenisk miljø skal kunne frambringe nye musikkdramatiske verk. Man kan søke om støtte til å inngå prosjektkontrakt på inntil tre måneder à kr 25 000, tilsammen kr 75 000.

Det gis normalt kun tilskudd til originalkomposisjoner.

Hvem kan søke

Organisasjoner, framføringsinstitusjoner, orkestre, ensembler og solister kan søke om tilskudd. Komponisten eller en representant for komponisten kan normalt ikke søke om tilskudd til bestillingsverk av seg selv. Unntatt fra dette er utviklingsmidler, hvor komponisten også selv kan søke om støtte til utvikling av større musikkdramatiske verk (opera).

Andre kriterier

Søknaden bør være knyttet til et fastlagt program og må sendes inn før verket er påbegynt. Som hovedregel gis ikke tilskudd til bestillingsverk som allerede er påbegynt eller levert før gjeldende søknadsfrist. Søkeren bør ha gjort foreløpig avtale med komponisten og forsikret seg om at vedkommende kan påta seg oppgaven før søknaden sendes til Kulturrådet.

For mer info, se her.

Siste nytt