Music Norway – Eksportprogram

Music Norway etablerer et nytt Eksportprogram i form av prosjektstøtte som støtter selve prosjektet i faser fra 1 til 3 år. Music Norway vil sette av 2 millioner årlig til Eksportprogrammet.

Eksportprogrammet skal være et tiltak for å legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norske artister og deres norske støtteapparat.

Målsetting:

– Øke norsk musikkeksport innen alle sjangre.
– Øke oppmerksomheten om og for norske utøvere og musikkliv internasjonalt.
– Bidra til at lanseringsplaner for artister internasjonalt blir gjennomført av et norsk støtteapparat.
– Stimulere til rekruttering av en norsk musikkbransje som vil satse internasjonalt.
– At verdiskapning internasjonalt bidrar til at penger og oppmerksomhet kommer Norge og utviklingen av nye talent og den kreative industrien i Norge til gode.
– At MN sammen med tilskuddsmottakere/støtteapparat får et større nettverk, mer kompetanse og mer kunnskap om prosessen rundt internasjonalisering av norske artister – som kommer hele musikklivet til gode.
– Prosjektstøtten skal bidra til å realisere målsettinger i forretningsplanen til søker.

Målgruppe:

– Musikkbransjen, støtteapparatet og profesjonelle norske utøvere som satser i et internasjonalt marked.
– Med musikkbransje menes de som jobber i et selskap som driver næringsvirksomhet i musikklivet, og som får inntekter av å jobbe med utøvere og musikkprodukter.
– Med støtteapparat menes de som jobber for å bygge struktur og bidrar til verdiøkning og salg av en utøver eller produktet til en utøver.
– Med profesjonell menes de som primært lever av å jobbe med musikk.

Kriterier:

– Søkeren skal være tilknyttet et norsk musikkselskap, og midlene kan brukes på én eller flere utøvere, ett eller flere produkt, ett eller flere prosjekter.
– Søker skal ha norsk organisasjonsnummer.
– Søker plikter å opplyse alle samarbeidspartnere i prosjektet om søknaden.
– Søker kan søke for 1-3 år, fra 50.000 og inntil 300.000 kroner per år.
– Tilskuddsbeløpet er øremerket dekning av det omsøkte prosjektet.
– Dersom prosjektet eller prosessen avbrytes eller utsettes underveis i prosjektperioden, må tilskuddsmottaker umiddelbart varsle Music Norway og tilskuddet vil bli vurdert på nytt.
– Forretningsplan skal vise potensialet og mulighet til verdiskapning.
– Prosjektplan over 3 år skal vise målsettinger og resultatmål år for år.
– Årlig resultatmål må være oppnådd for å utløse nytt tilskudd.
– Resultatmål i prosjektet defineres av søker, men må være relevante og målbare parametre som kan følges over tid.
– Budsjettet skal vise positiv balanse etter endt periode for prosjektet.
– Søker skal vise evne til egeninvestering og matche søkesum med egne midler (ikke medregnet arbeidstimer).
– Ordningen skal styrke initiativet om å investere i bransjen og styrke infrastruktur hos kreative næringer.
– Søker skal være eksportklar, i den forstand at nivå og innhold i produkt og/eller tjenester holder høy kvalitet, og er klar for kommersialisering.
– Søknaden skal bekrefte etterspørsel i et internasjonalt marked, ha internasjonale samarbeidspartnere og relevante nettverk.
– Juryen prioriterer søknader hvor inntektsstrømmer tilbakeføres Norge, dvs. at inntekten føres i Norge.

Tilskuddsmottaker forplikter seg til å bidra med erfaring og formidling av denne på ett arrangement i regi Music Norway i løpet av det året man får støtte.

Jury:

Søknader blir vurdert etter kvalitet og nivå av en ekstern fagjury sammensatt av Music Norway. Fagjuryen skal inneha kompetanse på musikk, eksport, internasjonalisering og næringsutvikling, og sitte i en periode på tre år. Det vil også være mulighet for å innhente eksternt jurymedlem hvis det kommer inn søknader hvor fagutvalget ikke innehar kompetanse.

Kvalifiserte søkere blir innkalt til personlig intervju.

Søknadsfrister:

Det er 2 søknadsfrister i året, 1. mars og 1. september. Tilslag blir gitt innen tre uker etter frist.

Ser her for mer info og søknadsskjema.

Siste nytt