Kulturrådet: Stipend for etablerte kunstnere

Formål

Stipend for etablerte kunstnere skal gi kunstnere anledning til å utvikle sitt kunstneriske virke over en lengre periode og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.

 

Hvem kan søke?

Stipendet kan søkes av yrkesaktive kunstnere som over tid har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Dersom du er 56 år eller eldre i søknadsåret, skal du ikke søke stipend for etablerte kunstnere, men stipend for seniorkunstnere. Det bevilges en samlet kvote for disse stipendene, noe som innebærer at stipendkomiteen står fritt til å fordele stipendhjemlene på stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere avhengig av alder på aktuelle søkere.

Stipendet kan tildeles kunstnere som i hovedsak bor og arbeider i Norge. Det kan gjøres unntak om det blir vurdert som rimelig.

Stipendet kan ikke søkes av kunstnere som er under grunnutdanning i tildelingsåret. Med grunnutdanning menes alle typer utdanninger på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning, som utgjør mer enn 50 % av tiden eller 15 studiepoeng pr. semester.

Mer informasjon og søknadsskjema

OBS: Søknadsfrist kl 13:00!

Siste nytt