Kulturrådet: rom for kunst – kunstarenaer og kulturbygg

Formål

Kulturrådets avsetning rom for kunst har som formål å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk. Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging, oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler og infrastruktur, tekniske fasiliteter m.m. Det kan også søkes om tilskudd til forprosjekter, arkitektkonkurranser og utprøvingsprosjekter som faller innenfor ordningens formål. Prosjektene det søkes støtte til kan være knyttet til faste, temporære og/eller mobile arenaer.

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til prosjekter som er igangsatt før søknad om tilskudd er innsendt.

Det gis normalt ikke tilskudd til:

 • prosjekter som har fått tilskudd fra Kulturdepartementet
 • prosjekter som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet
 • rene produksjons-/verkstedslokaler
 • fullfinansiering, kostnadsoverskridelser i byggeprosjekter, eller tilleggsbevilgninger til prosjekt som er støttet tidligere
 • generelt vedlikehold av bygg eller utstyr
 • ordinær drift
 • løst utstyr, møbler o.l.
 • scenografi eller utsmykning
 • kjøkken-, serverings- eller overnattingsfasiliteter
 • prosjekter som er i strid med lov om offentlige anskaffelser
 • tiltak som hører hjemme under andre tilskuddsordninger i Kulturrådet
 • tiltak som faller inn under andre statlige ordninger som Musikkutstyrsordningen (MUO), Kunst i Offentlige Rom (KORO), Nasjonale kulturbygg (KUD)

Det kan ikke søkes om støtte flere ganger til et prosjekt som allerede har fått avslag innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

For søknader om virksomhetsstøtte til kunst- og kulturarenaer, støtte til arenaers formidlingsarbeid, visninger og gjennomføring av program m.m. vises det til Kulturrådets ordninger for arrangør-, formidlings- og prosjektstøtte på de respektive kunstområdene, samt de tverrfaglige ordningene for prosjekt- og driftstilskudd.

Les mer og søk her.

Siste nytt