Kulturrådet: Rom for kunst – kulturarenaer og kulturbygg

Kulturrådets avsetning rom for kunst har som formål å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk. Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging, oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler og infrastruktur, tekniske fasiliteter m.m. Det kan også søkes om tilskudd til forprosjekter, arkitektkonkurranser og utprøvingsprosjekter som faller innenfor ordningens formål. Prosjektene det søkes støtte til kan være knyttet til faste, temporære og/eller mobile arenaer.

Hvem kan søke?

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men prosjektet det søkes støtte til skal komme kunstfeltene og et allment publikum til gode.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Kulturrådet.

Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke tilskudd fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Mer informasjon og søknadsskjema

OBS: Søknadsfrist kl 13:00!

Siste nytt