Kulturrådet: Rom for kunst

Kulturrådets avsetning rom for kunst har som formål å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk. Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Hva kan få støtte

Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging, oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler og infrastruktur, tekniske fasiliteter m.m. Det kan også søkes om tilskudd til forprosjekter, arkitektkonkurranser og utprøvingsprosjekter

Andre kriterier

  • Prosjektet det søkes støtte til skal komme kunstfeltene og et allment publikum til gode
  • Som hovedregel gis det ikke tilskudd til prosjekter som er igangsatt før søknad om tilskudd er innsendt
  • Det gis normalt ikke støtte til prosjekter som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet
  • For flere kriterier, se info om ordningen på Kulturrådets sider

Les mer og søk støtte her:

Siste nytt