Kulturrådet: Musikere og musikkensembler

Støtteordning for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, styrke utviklingsmuligheter, økonomiske rammevilkår og profesjonelle betingelser for produksjon og formidling for musikere og ensembler. Støtteordningens målgruppe er profesjonelle utøvere, artister, grupper, vokal- og instrumentalensembler innen alle sjangre. Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

Hva kan få støtte?

I søknadsskjemaet vil du få to valgalternativer der du må velge enten turnéstøtte eller virksomhetsstøtte.

Turnéstøtte (søknadsfrister i mars, juni, september, desember)

Du kan fire ganger i året søke om tilskudd til offentlig konsert- og turnevirksomhet for en tidsperiode på inntil ett år. Du kan søke støtte til alt fra mindre enkeltstående turnéer til konsertvirksomhet gjennom et helt år. Aktiviteten du søker støtte til må foregå etter søknadsfrist. Søknaden må ha konkrete konsert- og/eller turnéplaner. Selv om det ikke er krav om inngåtte avtaler mellom arrangører og utøvere på søknadstidspunktet, må aktuelle perioder, konsertsteder og områder være beskrevet.

Virksomhetsstøtte (søknadsfrist i september)

Én gang i året kan du også søke om virksomhetsstøtte for hele kalenderår, inntil tre år. Aktiviteten du søker om støtte til må foregå i det påfølgende året og kan ikke inneholde aktivitet i inneværende år. Søknaden må inneholde en fullstendig virksomhetsplan med all relevant aktivitet for året/årene det søkes for. Søknaden skal også inneholde en kort oppsummering av aktiviteten for inneværende år. Virksomhetsstøtte er aktuelt for de som har kontinuerlig drift og aktivitet gjennom hele året.

Oppfyller du ett eller flere av følgende punkter skal du søke virksomhetsstøtte:

 • Du søker om kroner 500 000 eller mer til virksomhet gjennom et helt år.
 • Du søker om flerårig støtte (to eller tre år).
 • Du har vesentlige utgifter knyttet til fast lokalleie, kontordrift o.l.
 • Du har administrativt ansatte på fast basis i en stillingsprosent på 50 prosent eller mer.

Hva kan du ikke søke støtte til?

 • Produksjoner/turneer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist.
 • Innspillings- og utgivelseskostander. Her er det egne tilskuddsordninger for fonograminnspilling og publiseringsstøtte.
 • Investering i utstyr.
 • En enkeltstående konsert.
 • Konsertvirksomhet som ikke er offentlig og/eller ikke honorert.
 • Ensembler med fast statlig støtte.
 • Utøvere under utdanning.

Les mer og søk støtte på Kulturrådet sine egne sider: www.kulturrådet.no

Siste nytt