Kulturrådet: Kreativ næring – næringsutvikling

Formål

Ordningen er et insentiv til større økonomisk bærekraft og retter seg mot kunstnere og mindre virksomheter innen distribusjon, markedsføring, formidling eller salg av kulturelle uttrykk. 

Den langsiktige målsetningen er å styrke det profesjonelle apparatet rundt utøvende aktører i det frie feltet, og bidra til at kunstproduksjoner får et større marked eller bredere publikum.

Ordningen disponerer 7,7 mill. kroner. Tilskudd gis på inntil kr 400.000 og som hovedregel kun én gang. 

Ordningen forvaltes administrativt av Kulturrådets fagadministrasjon. 

Hva kan få støtte?

Det kan søkes tilskudd til tiltak innen markedsutvikling, forretningsutvikling, distribusjon eller formidling som bidrar til økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet. Det kan som hovedregel kun gis tilskudd en gang fra ordningen til tiltaket.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det gis ikke tilskudd til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger m.m.) eller forskning. 

Som hovedregel gis ikke støtte til et tiltak mer enn en gang, og det gis ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før søknad er innsendt. Det kan ikke søkes om tilskudd flere ganger til et prosjekt som allerede har fått avslag innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Les mer og finn link til søknadsskjema på Kulturrådets egne sider: www.kulturrådet.no

Siste nytt