Kulturrådet: Kreativ næring – bransjeutvikling

Formål

Ordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer på området kulturell og kreativ næring. Ordningen skal gå til regionale bransjeaktører og gir tilskudd til tjenesteutvikling og kompetanseheving innen nærings-, markeds- og forretningsutvikling som kommer flere aktører i regionen til gode. 

Den langsiktige målsetningen er å bidra til mulighet for bransjeutvikling for kulturelle og kreative bransjer i hele landet.

Ordningen disponerer 10,7 mill. kroner som skal fordeles likt mellom Nord-, Midt-, Vest-, Sør og Øst-Norge. Midlene retter seg mot regionale kompetansesentre, organisasjoner, nettverk og andre aktører med regionalt nedslagsfelt for bransjebygging innen kulturell og kreativ næring. Det oppfordres til samarbeid, gjerne på tvers av bransjer og regioner.

Ordningen forvaltes administrativt av Kulturrådets fagadministrasjon.

Hva kan få støtte?

Det kan søkes tilskudd til tiltak som bidrar til bransjeutvikling gjennom økt nærings-, markeds- og forretningskompetanse og/eller bedre tjenester i en region. En region må ikke omfatte et helt fylke eller en hel region/landsdel. Hvis du har et prosjekt som kommer flere aktører/virksomheter til gode i en by/område/fylke, så kan du søke regional bransjeutvikling. 

Det kan søkes tilskudd til prosjekter av inntil tre års varighet.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det gis ikke tilskudd til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger m.m.) eller forskning.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før søknad er innsendt. Det kan ikke søkes om tilskudd flere ganger til et prosjekt som allerede har fått avslag innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Les mer og søk på Kulturrådets egne sider: www.kulturrådet.no

Siste nytt