Kulturrådet: gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Formål

Ordningen skal gi kunst- og kulturarenaer i Norge mulighet til å invitere kuratorer, programskapere, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Formålet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling.

Ordningen skal:

  • bidra til kunstnerisk og faglig utvikling av produksjons- og formidlingsarbeid i kunst- og kulturarenaene
  • bidra til å styrke og utvikle programtilbud på høyt kunstnerisk nivå for et allment publikum
  • stimulere til økt internasjonalt samarbeid og utveksling

Ordningen er tverrfaglig og gjelder alle de kunst- og kulturområdene Kulturrådet dekker: Visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk samt kulturvern.

Om ordningen

Gjesteoppholdstøtten ble initiert av Kulturrådet som en forsøksordning i 2014. Ordningen gir scener, spillesteder, visningsrom og kulturhus i Norge mulighet til faglig og kunstnerisk utvikling gjennom å støtte gjesteopphold for eksterne kuratorer, arrangører eller kunstnere som inviteres til å skape attraktivt programinnhold av høy kvalitet ved arenaene.

Høsten 2016 ble forsøksordningen evaluert. Evalueringsrapporten På besøk (2017) peker på at ordningen i all hovedsak virker etter formålene, og fremhever den bl.a. som et viktig virkemiddel og insentiv i Kulturrådets arbeid med å utvikle vitale kunst- og kulturarenaer i Norge. Kulturrådets erfaringer i arbeidet med ordningen over fem år er også positive, og fra og med 2019 etableres gjesteoppholdsstøtten som en fast tilskuddsordning under Norsk kulturfond, med to årlige søknadsfrister.

Se også vedtakslister for oversikt over alle tildelinger og omtale fra de enkelte søknadsrundene.

Hvem kan søke?

Arenaer for formidling, visning og produksjon av profesjonell kunst og kultur, for eksempel kulturhus, litteraturhus og bibliotek, spillesteder, klubber og konsertscener, kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder, museer, programmerende scener, arrangører og festivaler m.m.

Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

 

Les mer og søk her.

Siste nytt