Kulturrådet: Driftstilskudd

Om ordningen:

Formålet med ordningen for driftstilskudd er å sikre forutsigbare driftsrammer for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt, slik at man oppnår:

  • bred formidling over hele landet av profesjonell kunst
  • et mangfold av kulturuttrykk av høy kvalitet
  • faglig utvikling innenfor områdene Kulturrådet har ansvar for
  • å sette kunst og kultur inn i en bredere samfunnsmessig sammenheng

Hva kan få støtte?

Et tilskudd fra driftsstøtteordningen skal benyttes til virksomhetens daglige drift, inkludert innholdsproduksjon og kunst- og kulturfaglige kjerneoppgaver.

Ved tilskudd forutsettes det at:

  • virksomheten ivaretar og utvikler målsettinger og ansvarsområde i tråd med tilskuddet
  • eventuelle overskudd kommer virksomheten til gode
  • virksomheten honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser der det er relevant

Dersom virksomheten er en medlemsorganisasjon, kan Kulturrådet vurdere tilskudd til de delene av virksomheten som dreier seg om formidling til publikum og/eller faglig utvikling på kunst- og kulturfeltet. Organisasjonens arbeid knyttet til å ivareta medlemmenes interesser overfor politiske myndigheter o.l. forventes dekket av medlemmene selv eller på annen måte.

Hvem kan søke?

Etablerte virksomheter innenfor og på tvers av områdene musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, kulturvern og allmenne kulturformål, som kan vise til høy faglig kvalitet og kompetanse, kontinuerlig aktivitetsnivå og profesjonell drift, kan søke.

Les mer og søk her

Siste nytt