Kulturrådet: bestillingsverk og produksjonsstøtte for musikk

Om ordningen

Kulturrådet gir tilskudd til å skape ny musikk innenfor alle sjangre. Hvert år støtter vi et stort antall nye verk gjennom ordningen. Tilskuddsordningen for komposisjon og produksjon henvender seg både til deg som har planer om å komponere musikk, men også til arrangører, festivaler, musikere og institusjoner som ønsker å bestille, produsere og presentere nye musikkverk. Honorarene skal gå til komponistene / skapende utøvere og det forutsettes at den som bestiller verket eller produksjonen framfører det og har plan for videre formidling til publikum.

Formål

Tilskudd til bestillingsverk og musikkproduksjoner skal bidra til at komponister og musikere kan komponere og skape nye verk og produksjoner med kostnadskrevende kunstnerisk arbeid. Formålet er å gjøre nye musikkverk i Norge tilgjengelig for et stort publikum. Skapere kan være komponister eller utøvere, og verkene skal gjøres tilgjengelig gjennom framføring på konsertarenaer eller andre formidlingsplattformer.

Med produksjon menes for eksempel:

  • Komposisjon i samarbeid mellom utøvere og komponister, i samarbeid med kunstnere fra andre kunstfelt eller i samarbeid mellom utøvere.
  • Scenisk produksjon som tverrkunstneriske verk eller forestillinger der musikken er det bærende elementet.

Hva kan få støtte?

Honorar og kunstneriske kostnader til

  • Komponering av ny musikk innen alle sjangre
  • Utøverbasert komposisjon
  • Skaping/produksjon av scenisk musikkproduksjon, tverrkunstnerisk produksjon og forestillinger der musikken er bærende.
  • Andre former for komposisjon og materialutvikling, f.eks. i samarbeid mellom musikere, komponister eller kunstnere i andre kunstfag, på teknologisk baserte plattformer og medier, osv.
  • Medvirkning av kunstnere i andre kunstfelt, som med visuelle eller andre sceniske elementer som er del av verket, kunstnerisk kurator, produsent eller annen kunstnerisk medproduksjon.

Søknaden skal være kunstnerisk begrunnet og gjøre rede for omfanget av det skapende arbeidet og metodene som skal brukes. Søknader som mangler dette kan bli avvist eller avslått. Satsene til Norsk Komponistforening og Nopa kan brukes der det er relevant.

Søknaden skal gi en plan for videre konsertformidling og andre muligheter og planer for gjenbruk.

Hva kan ikke få støtte?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om norsk Kulturråd § 1.

Det kan ikke søkes tilskudd til:

  • Innspilling og plateproduksjon (det vises til Støtteordningen for fonograminnspillinger, Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger, FLB og FFUK)
  • Bestillerens kostnader: utgifter til konsertavvikling, scenisk infrastruktur (lokale, scene, PA, lys, billett, vakt, mm), plateinnspilling og utgivelse, administrasjon, markedsføring, publikumsarbeid
  • Utøveres/musikkensemblers konsertformidling eller turné (det vises til Støtteordningen for musikere og musikkensembler, Arrangørstøtte musikk, Støtteordningen for musikkfestivaler)

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Søknader til prosjekter som har fått avslag vil ikke kunne motta støtte innen samme budsjettår med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Les mer og søk her.

Siste nytt