Kulturrådet: arrangørstøtte musikk

Tilskuddsordning for musikkarrangører i Kulturrådet skal legge til rette for arrangørvirksomhet og styrke konsertarrangører over hele landet. Tilskuddene skal gi mulighet til å lage konsertprogram av høy kvalitet innen et bredt spekter av sjangre, og bidra til økt interesse hos et større publikum.

Formål

Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet innen alle musikksjangre, og bidra til å utvikle og opprettholde arrangører i hele landet som:

  • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
  • bidrar til kunstnerisk fornyelse og utvikling av musikk skapt og produsert i samtiden
  • formidler ulike musikktradisjoner i Norge, inkludert det samiske
  • bidrar til nye former for formidling og programmering
  • formidler musikk av høy kvalitet til barn og unge
  • bidrar til et mangfoldig konserttilbud

Hva kan få støtte?

Arrangører kan søke om tilskudd til konsertprogram. Det gis ikke støtte til enkeltkonserter.

Arrangører som søker om flerårig tilskudd, må gi en utfyllende beskrivelse av planlagt program for hele søknadsperioden.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer. Det forutsettes at eventuelle overskudd fra konsertvirksomheten tilbakeføres arrangørens virksomhet eller egenkapital.

Hva kan det ikke søkes støtte til?

Det kan ikke søkes tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Enkeltkonserter prioriteres ikke på ordningen.

Arrangørordningen gir ikke tilskudd til investering i utstyr.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før gjeldende søknadsfrist. Det kan ikke søkes om tilskudd flere ganger til et prosjekt som allerede har fått avslag innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden. Nytt budsjettår starter 1. desember.

Hvem kan søke?

Målgruppen er konsertarrangører i Norge med et offentlig konserttilbud. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

Festivaler prioriteres kun unntaksvis på ordningen. Festivaler henvises til Kulturrådets tilskuddsordning for musikkfestivaler. Søknader om tilskudd til turnéer skal rettes til Kulturrådets tilskuddsordning for musikere og musikkensembler.

Det gis normalt ikke anledning til å søke om økning av allerede bevilgede tilskudd, eller tilsagn gitt innenfor en flerårig periode.

 

Les mer og søk her.

Siste nytt