Kulturrådet: Arrangørstøtte musikk

Formål

Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet innen alle musikksjangre, og bidra til å utvikle og opprettholde arrangører i hele landet som:

  • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
  • bidrar til kunstnerisk fornyelse og utvikling av musikk skapt og produsert i samtiden
  • formidler og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
  • stimulerer til nytekning innen formidling og programmering
  • formidler musikk av høy kvalitet til barn og unge

Hva kan få støtte

Arrangører kan søke om tilskudd til konsertprogram.

Arrangører som søker om flerårig støtte må i søknaden redegjøre for planlagt program i søknadsperioden.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer. Det forutsettes at eventuelle overskudd fra konsertvirksomheten tilbakeføres arrangørens virksomhet eller egenkapital.

Hvem kan søke

Arrangørstøtteordningens målgruppe er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus i Norge med et offentlig konserttilbud. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Ordningen prioriterer arrangører med en tydelig programprofil og et betydelig konsertomfang. Enkeltkonserter og festivaler prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. Festivaler henvises til Kulturrådets støtteordning for musikkfestivaler.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål.

Arrangørordningen gir ikke støtte til investering i utstyr.

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Det kan ikke søkes om støtte flere ganger til et prosjekt som allerede har fått avslag innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Utskriftsvennlig versjon av retningslinjene

Retningslinjer for støtteordning arrangørstøtte musikk (pdf)

Les mer og søk på kulturrådet sine egne sider: www.kulturrådet.no

Siste nytt