Hordaland fylkeskommune: Kulturelt utviklingsprogram (KUP)

Du kan søkje tilskot til prosjekt fra 1-3 år innan kunst, kultur og kunnskapsutvikling, eller idrett og friluftsliv.

KUP er eit verkemiddel for større satsingar i kulturlivet i Hordaland, og skal støtte nyskapande og målretta prosjekt initierte av kulturlivet . KUP er eit supplement til Hordaland fylkeskommune sin øvrige innsats på kulturområdet, og til annan offentleg eller privat økonomisk medverknad.

Kven kan søkje

Søkjar sine primæraktivitetar skal vere lokalisert i Hordaland, og tiltaket må medverke til utvikling i Hordaland. Søkjaren må vere offentlege eller private organisasjonar eller institusjonar.

Kva kan støttast

Søknadene skal gjelde 1-3-årige prosjekt, og vere innanfor virkefeltet kunst, kultur og kunnskapsutvikling.

Det kan frå 2016 også søkjast støtte til prosjekt innan idrett og friluftsliv. Til saman 500 000 kr kan løyvast kvart år til tiltak på desse to felta.

Støttenivå

  • Kr 100.000 – 200.000 – prosjekt på inntil 3 år, vekt på nyskaping, overføringsverdi, samarbeid
  • Prosjekt over kr 200.000 – prosjekt på inntil 3 år, med større krav til partnarskap, gjennomføringsevne, og administrasjon.

Det bir ikkje gjeve stønad til ordinær drift og investeringar.

Les meir og søk her

Siste nytt