Det norske komponistfond

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist. Fondet gjør dette primært ved å innvilge søknader om finansiering av bestillingsverk og prosjektverk.

Komponisten/låtskriveren kan søke

Komponisten/låtskriveren kan selv søke støtte fra fondet. I søknaden må en dokumentere at det er en bestiller av musikkverket som det søkes støtte til.

Hvem kan søke?

Komponister/låtskrivere og bestillere kan søke.

Alle komponister/låtskrivere, uavhengig av sjanger, kan søke om støtte. Forutsetningen er at du kan dokumentere at det finnes en bestiller (et konsertsted, en festival, et orkester/ensemble/band, en solist, o.l.) av musikkverket du søker støtte til. Komponist/låtskriver og bestiller kan ikke være nærstående. Komponisten må i hovedsak bo og ha sitt virke i Norge og kunne vise til offentlig fremføring av ett eller flere tidligere verker.

Formålet til fondet er å være en ressurs for selvstendige komponister/låtskrivere og bestillere. I de tilfellene hvor bestiller er en større norsk institusjon som mottar statsstøtte, må bestiller bidra til finansieringen av komponisthonoraret. Også i de tilfellene der en større norsk institusjon som mottar statsstøtte er part i intensjonsavtalen/kontrakten, forutsettes at denne bidrar til finansieringen av komponisthonoraret. Komponistfondets styre kan i disse tilfellene stille konkrete krav til finansieringsgrad av musikkverket i et eventuelt vedtak om støtte. Om det ikke bekreftes at en vil bidra med slik finansiering, bortfaller også Komponistfondets støtte.

Er du i tvil om din oppdragsgiver kvalifiserer som bestiller, kan du ta kontakt med oss.

Kun en søknad per komponist/låtskriver

Styret i fondet forbeholder seg retten til å avgrense behandlingen til en av de innkomne søknadene, der flere søknader er innkommet med samme komponist/låtskriver.

Hva går støtten til?

Støtten går til komponisthonorar for bestillingsverk til offentlige konserter, forestillinger, fremvisninger og tilsvarende. Vær oppmerksom på at det ikke gis støtte til verk som allerede er skrevet/levert. Styret legger vekt på at det er en realistisk fremdriftsplan fra bevilgningsdato til leveringsfrist. Det gis heller ikke støtte til produksjonskostnader og honorarer i forbindelse med innspilling eller fremføring av verket.Hvor stort beløp kan jeg søke?

Fondet retter seg etter veiledende satser for komponisthonorar og oppfordrer søkerne til å utforme søknaden etter disse satsene. En eventuell tildeling fra fondet betales direkte til komponisten/låtskriveren.

Styret kan avkorte bevilget sum

For enkelte bevilgninger er det slik at styret foretar en skjønnsmessig vurdering, og avkorter bevilget sum i forhold til søkebeløpet. Vi registrerer ikke bakgrunnen for dette vedtaket.

Hva må være med i søknaden?

I søknaden skal du fylle inn: navn på bestiller og komponist, samt kontaktinformasjon til begge; søknadsbeløp; Verkets korte arbeidstittel; Komponistens fødselsdato; Komponistens poststed; Komponistens nettside; Komponistens medlemskap; Verkets sjanger; Verkets anledning/sammenheng; Verkets varighet i minutter; Verkets besetning (feks sinfonietta); Verkets leveringsfrist; Verkets fremføringsdato; Navn på utøvere / medvirkende samt svare på spørsmålet: Søker dere – eller planlegger dere å søke om – støtte til bestillingsverk andre steder?. Separate vedlegg skal også lastes opp og følge søknaden.

Separate vedlegg til søknaden
 • prosjektbeskrivelse (maks 1 side). Prioriter beskrivelsen av det musikalske innholdet.
 • dokumentasjon av komponistenes tidligere produksjon med tre vedlegg
  1. lydopptak
  2. lydopptak
  3. partitur/noter eventuelt lydopptak
 • CV med verksliste for komponisten/låtskriveren (maks 3 sider)
 • informasjon om utøvere/medvirkende
 • intensjonsavtale mellom komponist/låtskriver og bestiller
 • totalbudsjett som omfatter alle kostnader for prosjektet (om søknadssummen er mer enn 100 000)
 • tekst (om dette er en vesentlig del av verket)

Det er viktig med god kvalitet på lyttereksemplene. Husk å legge ved musikkeksempler som er relevante for din søknad, og som illustrerer det du søker for på en god måte.

Ulevert verk?

Komponister/låtskrivere som står registrert i fondet med uleverte verk vil normalt ikke bli prioritert.

Skjerper inn ettersending av dokumenter

Alt materialet til en søknad skal være levert innen fristen.
Vi ser oss nødt til å skjerpe inn muligheten for innsending av dokumenter etter at søknadsfristen er utløpt. Bakgrunnen for dette er å sikre likebehandling av alle søkere. Vedlegg som er med på å gjøre en søknad fullstendig, altså materiale som skulle vært sendt innen fristen, vil bli avvist. Dette gjelder obligatoriske vedlegg som CV, kunstneriske vedlegg, prosjektbeskrivelse m.m.
Dersom det etter søknadsfristen kommer informasjon som er av betydning for din allerede innsendte søknad, kan du sende inn dette til post@musikkfondene.no

Personvernerklæring

Her finner du fondets personvernerklæring

NB: Merk at søknadsfrist er kl. 13.00

Les mer og søk støtte her

Siste nytt