Bergen kommune: Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Åpne dører

Tilskuddsordningen har som formål å sikre nye, fremtidsrettede formidlingstiltak, som kan bidra til å utvide publikumsegmentet, øke bruken og senke terskelen for deltakelse på de ulike kunst- og kulturarenaene.

Beskrivelse av tilskuddsordning
Tilskuddsordningen «Åpne dører» skal gå til gratis og lavterskel kulturarrangementer i regi byens kunst- og kulturinstitusjoner. Gjennom ulike tiltak for formidling og inkludering skal arrangementene tiltrekke seg nye kulturbrukere, åpne institusjonenes dører for nye publikummere og fungere som en døråpner inn til den smale kunsten. Arrangementene kan foregå på egen institusjon, andre institusjoners arena eller i åpne byrom.

Tilskuddordningen skal gi aktørene rom for å prøve ut nye metoder og former for formidling, inkludert praktisk informasjon som kan senke terskelen for deltakelse og nå nye kulturbrukere. Tiltaket må ha form av utprøving eller ekstraordinært formidlingstiltak, og det gis ikke tilskudd til tiltak som inngår i regulær drift. Tiltaket skal inngå i en overordnet plan for publikumsutvikling, og det må redegjøres i søknaden for hvordan dette tiltaket passer inn i en langsiktig formidlings- og publikumsstrategi.

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr 413 000,- til fordeling i 2020. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe – hvem kan søke
Tilskudd kan søkes av kunst- og kulturinstitusjoner, organisasjoner, festivaler og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og personer under fulltidsutdanning kan normalt ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

Søknadsfrister er 1. februar og 1. september. Søknadsfristene må overholdes.

Siste nytt