Bergen kommune: Internasjonal kunst- og kulturutveksling

Tilskuddsordningen for internasjonal kunst- og kulturutveksling har som formål å bidra til å synliggjøre bergenske kunstmiljøer internasjonalt, øke kunstnere og kulturarbeideres internasjonale kompetanse og nettverksvirksomhet, samt gi inspirasjon for kunstnerisk videreutvikling.

Beskrivelse av støtteordning

Institusjoner, foretak, produsenter og kunstnere kan søke støtte til prosjekter som formidler kunst og kultur av høy kvalitet fra Bergen til verden eller fra verden til Bergen. Det skal som hovedregel foreligge en formell invitasjon, samarbeidsavtale eller kontrakt.

Det kan søkes tilskudd innenfor følgende kategorier:

-billedkunst/kunsthåndverk/design
-musikk
-litteratur/skriftkultur
-tverrfaglig prosjekt
-scenekunst
-elektronisk kunst
-film og spill
-kritikk og teoriutvikling
-gatekunst og graffiti

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr 2 197 791,- til fordeling i 2019. Tilskudd skal i hovedsak dekke reise- og oppholdsutgifter, deltakeravgift, publiseringsmateriell og andre kostnader direkte knyttet til utvekslingen. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe – hvem kan søke
Kunstnere, kulturarbeidere, institusjoner, festivaler og andre foretak innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Søkere må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner, studentprosjekter og personer under utdanning kan normalt ikke motta tilskudd fra denne ordningen.

Søknadsfrist
Det er to årlige søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober. Søknadsfristen må overholdes. I første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene. Resterende beløp tildeles ved andre søknadsfrist.

Les mer og søk her 

Siste nytt