Bergen kommune – Tilskudd til kor, korps og orkester

Drifts- og prosjekttilskudd til amatører eller frivillig kulturaktivitet.

Det kan blant annet søkes støtte til barne- og ungdomsformål, etablering av aktivitet (utstyr og innredning), jubileer og markeringer, vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg, formidlingsvirksomhet, kursvirksomhet innen kunst og kulturfeltet, lokale kulturdager og arrangementer, konserter og forestillinger.

Det er særskilte regler for husleierefusjon i Grieghallen og Logen, for kor, korps og orkester og for konserter og forestillinger.

Målgruppe

Alle aldersgrupper og alle kunst- og kulturarter omfattes av tilskuddsordningen.

Kriterier/vilkår

Midlene skal i hovedsak benyttes til aktiviteter; frivillig og deltakende prosjekter der det frivillige eller amatørmessige står i sentrum, men kan også tildeles prosjekter med profesjonelle i samarbeid med frivillige.

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

Søkers gjennomføringsevne
Arrangementets kulturelle eller kunstneriske målsetninger, nivå og innhold
Prosjektets/arrangementets publikumspotensiale
Balansert budsjett og planer for markedsføring
Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune.

Særlig om kor, korps og orkester:

Tilskuddsordningen gjelder driftstilskudd til amatørbaserte kor, korps og orkester og driftstilskudd til hovedorganisasjoner som Norges Musikkorpsforbund og Hordaland Korforbund.

Særlig om prosjekttilskudd til amatørkor, -korps og -orkester:

Tilskuddsordningen gjelder prosjekttilskudd til amatørbaserte kor, korps og orkester. Kunstneriske prosjekter så som større konsertproduksjoner, CD-innspilling, konkurransedeltakelse, seminar, turné, instrumentkjøp m.m.
Det kan søkes om midler til prosjekter utover organisasjonens ordinære drift.

Særlig om elitekor:

Ordningen retter seg mot kor som satser på et særlig høyt nivå og som ønsker å hevde seg både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Søknaden skal i tillegg til de vedlegg som er spesifisert på søknadsskjema inneholde årsplan, musikalsk CV for koret og lydopptak av nyere dato.
Ved behandling av søknader vektlegges søkers økonomi, aktivitetsnivå og kunstnerisk kvalitet.
Det gis som hovedregel ikke støtte til reiser eller til kommersielle innspillinger. Tilskudd fordeles av byrådet etter innstilling fra Norges Musikkorpsforbund og Hordaland korforbund.
Medlemskap i organisasjonene er ikke en forutsetning for tilskudd.

Se her for mer info og søknadsskjema.

Siste nytt