Bergen kommune: Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Tverrfaglig prosjekt 2019

Beskrivelse av tilskuddsordning

Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for profesjonell kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Bystyret stiller derfor årlig midler til disposisjon for prosjekt- og driftstilskudd.

Tilskudd til tverrfaglig prosjekt skal gå til kunstnerisk virksomhet som går på tvers av etablerte kunstneriske sjangre eller til samarbeidsprosjekter mellom aktører fra ulike kunstarter. Ordningen omfatter:

– prosjektstøtte
– driftsstøtte
– produksjons- og formidlingslokaler

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr 825 725,- til fordeling i 2019. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe – hvem kan søke
Tilskudd kan søkes av profesjonelle og skapende kunstnere samt institusjoner, organisasjoner, produsenter og kuratorer. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og personer under fulltidsutdanning kan normalt ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

Kriterier

Søknadsfrist
Det er to årlige søknadsfrister: 1. februar og 1. september. Søknadsfristen må overholdes. I første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene. Resterende beløp tildeles ved andre søknadsfrist.Behandlingstid
Det må beregnes inntil tolv ukers behandlingstid, og noe mer i forbindelse med ferieavvikling.

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

  • faglige kvalifikasjoner og kompetanse
  • kunstnerisk nivå, kunstnerisk målsetting og fremtidig potensiale
  • egenart og evne til nyskaping, herunder bruk av nye uttrykksformer
  • balansert budsjett og gjennomtenkte planer for markedsføring
  • annen finansiering
 • gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune

I vurdering av søknaden vil det inngå både et kunstfaglig og et kulturpolitisk element. Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, og eventuelle vedlegg skal utfylle og dokumentere søknaden. Ufullstendige søknader, og søknader som faller utenfor retningslinjene for ordningen, vil bli avvist. Søknaden kan også bli avvist dersom søker har unnlatt å rapportere for tidligere tilskudd.

Det er viktig av tiltaket fremstår som realistisk, relevant og av høy kvalitet. Budsjettet må ha både inntekts- og kostnadsside og skal være i balanse. Alle inntektskilder skal synliggjøres, og det er et krav at det opplyses hvem det ellers søkes tilskudd fra.

Størrelsen på innvilget tilskuddsbeløp vil fastsettes utfra totalrammene for tilskuddsordningen samt en skjønnsmessig vurdering og prioritering innenfor den totale søknadsmassen. Et prosjekt vil normalt ikke kunne fullfinansieres av Bergen kommune, og et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Det kan ikke søkes om tilskudd til samme prosjekt i samme prosjektfase fra flere tilskuddsordninger i Bergen kommune. Det kan ikke søkes tilskudd til avsluttede prosjekter.

Rapportering
Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer i prosjektet, herunder budsjett, må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning. Etter gjennomføring skal det sendes inn rapport og regnskap som vil bli lagt til grunn for eventuelt senere bevilgninger. Rapportskjema finnes i Tilskuddsportalen under Mine oppgaver. I tilfelle prosjektet ikke blir gjennomført, skal det likevel leveres rapport i tilskuddsportalen. Dersom prosjektet blir utsatt må det søkes skriftlig om ny frist for rapportering. Nye søknader vil ikke bli behandlet dersom søker ikke har rapportert for tidligere tilskudd innen angitt frist.

Tilskuddsmottakere som i løpet av et kalenderår samlet mottar 100 000 kroner eller mer fra Bergen kommune, vil i løpet av høsten få tilsendt et rapportskjema på mail der regnskapsnøkkeltall fra foregående år må oppgis innen en nærmere angitt frist.

Synliggjøring
Ved promotering av prosjektet på plakater, i programhefter, i sosiale medier og i annet kommunikasjonsmateriell skal støtten fra Bergen kommune synliggjøres. Dokumentasjon av dette skal vedlegges rapporten.

Saksbehandler for tilskuddsordningen
Rådgiver Synnøve Vik, epost: synnove.vik@bergen.kommune.no

Les mer og søk støtte her

Siste nytt