Bergen kommune: Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Musikk

Beskrivelse av tilskuddsordning
Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for profesjonell kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Bystyret stiller derfor årlig midler til disposisjon for prosjekt- og driftstilskudd.

Musikkbyen Bergen skal fremstå som et nasjonalt og internasjonalt kraftsentrum som tilbyr musikere attraktive vilkår for kunstnerisk utvikling, produksjon og formidling.

Tilskuddsordningen for musikk gjelder alle musikkformer og omfatter:
-prosjektstøtte
-driftsstøtte
-øvings-, produksjons- og formidlingslokaler

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr 1 781 000,- til fordeling i 2020. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe – hvem kan søke
Tilskudd kan gis til profesjonelle skapende eller utøvende kunstnere samt institusjoner, organisasjoner, produsenter og foretak. Både enkeltpersoner og grupper/ensembler kan søke. Søkere må ha deltagere som er aktive kunstnere eller kulturarbeidere med relevant utdanning, kompetanse og/eller kunstnerisk praksis. Søkere må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og personer under fulltidsutdanning kan normalt ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

Søknadsfrist
Det er to årlige søknadsfrister: 1. februar og 1. september. Søknadsfristen må overholdes. I første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene. Resterende beløp tildeles ved andre søknadsfrist.

Les mer og søk støtte her

Siste nytt