Bergen kommune: Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Elektronisk kunst

Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for profesjonell kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Bystyret stiller derfor årlig midler til disposisjon for prosjekt- og driftstilskudd.

Beskrivelse av tilskuddsordning
Tilskuddsordningen for elektronisk kunst skal bidra til å styrke det frie kunstfeltet i Bergen gjennom tilskudd til utvikling, produksjon og formidling av profesjonell kunst. Tilskuddsordningen for elektronisk kunst omfatter:
  • prosjektstøtte
  • driftsstøtte
  • øvings-, produksjons- og formidlingslokaler
  • utvikling av programvare

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr 310 000,- til fordeling i 2020. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe – hvem kan søke
Tilskudd kan gå til profesjonelle skapende eller utøvende kunstnere samt institusjoner, organisasjoner eller produsenter. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Søkere må ha deltagere som er aktive kunstnere med relevant utdanning, kompetanse og/eller praksis. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og personer under fulltidsutdanning kan normalt ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

Søknadsfrist
Det er to årlige søknadsfrister: 1. februar og 1. september. Søknadsfristen må overholdes. I første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene. Resterende beløp tildeles ved andre søknadsfrist.

Siste nytt