Bergen kommune: kunstformidling for barn og unge

Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Barn skal være en sentral målgruppe i Bergens offentlige kunst- og kulturpolitikk og sikres gode kunstmøter, kunstforståelse og interesse for kunst som uttrykk og som opplevelse.

Beskrivelse av tilskuddsordning

Formålet med tilskuddsordningen Kunstformidling for barn og unge er å bidra til å øke antall profesjonelle kunstformidlingsprosjekt for denne målgruppen. Det kan gis tilskudd til utvikling og gjennomføring av prosjekter rettet mot barn og unge.

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr. 1 156 000 til fordeling i 2020. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe – hvem kan søke
Tilskudd kan gis til profesjonelle skapende eller utøvende kunstnere samt institusjoner, organisasjoner eller produsenter. Både enkeltpersoner og grupper/ensembler kan søke. Søkere må engasjere aktive kunstnere med relevant utdanning eller kompetanse, eller som kan vise til relevant kunstnerisk praksis. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og personer under utdanning kan normalt ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

Søknadsfrist
Det er to årlige søknadsfrister: 1. februar og 1. september. Søknadsfristen må overholdes.
I første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene. Resterende beløp tildeles ved andre søknadsfrist.

Siste nytt