Bergen Kommune: Kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming

Beskrivelse av tilskuddsordning

Tilskuddsordningen skal bidra til at mennesker med utviklingshemming i Bergen tilbys et variert kultur- og aktivitetstilbud. Mennesker med utviklingshemming skal i størst mulig grad ha et kulturtilbud i eget lokalmiljø. Tilskuddsordningen skal tilrettelegge for at frivillige kulturorganisasjoner og kunstnere skal kunne øke sin innsats og engasjement for å skape et godt og variert kulturtilbud av høy kvalitet for mennesker med utviklingshemming. Bystyret stiller derfor til rådighet midler til en tilskuddsordning for kultur- og fritidsaktiviteter for målgruppen.

Målgruppe – hvem kan søke?
Tilskuddsordningen retter seg mot alle organisasjoner, lag, frie grupper, enkeltpersoner og kunstnere som driver kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming i Bergen kommune.
Alle organisasjoner, lag og grupper som søker tilskudd må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og ha organisasjonsnummer. Kunstnere med eget foretak kan bruke foretaksnummer.

Tilskuddsordningen kan ikke søkes av offentlige etater eller til innholdsproduksjon i offentlige virksomheter.

Det kan søkes støtte til:
• Prosjektstøtte og / eller drift av kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming.

Tilskuddsordninger for amatørkulturlivet skal bidra til:
• Utvikling av gode kulturopplevelser og kulturprosjekt av høy kvalitet for og med ulike befolkningsgrupper.
• Kvalitetsheving av kulturaktiviteten gjennom tilpasset utstyr.
• Utløse lokalt engasjement for de enkelte målgruppene.

Kriterier
Søknadsfrist
Søknadsfrist er 20. mars. Søknadsfristen må overholdes.Behandlingstid
Behandlingstiden vil med mulige unntak for ferieavvikling ligge innenfor 12 uker.

Krav til søknaden:
Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, herunder beskrivelse av målgruppe, antall deltakere, prosjektbeskrivelse, regnskap fra foregående år, samt fullstendig budsjett for inneværende år. Ufullstendige søknader, og søknader som faller utenfor retningslinjene for ordningen, vil bli avvist. Søknaden kan også bli avvist dersom søker har unnlatt å rapportere for tidligere tilskudd.

Det er viktig at alle inntektskilder synliggjøres, og det er et krav at det opplyses hvem det ellers søkes tilskudd fra.

Størrelsen på innvilget tilskuddsbeløp vil fastsettes utfra en skjønnsmessig vurdering og prioritering innenfor den totale søknadsmassen. Driften vil ikke kunne fullfinansieres av Bergen kommune.

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:
• At prosjektet har et kulturfaglig innhold.
• Prosjektets egenart, herunder bruk av nye kulturuttrykk og samarbeid på tvers av genre.
• Grad av egenaktivitet og medbestemmelse fra deltakerne.
• Søkers gjennomføringsevne.
• Balansert budsjett og gjennomtenkte planer for markedsføring.
• Annen finansiering – egne midler, kontingenter, andre tilskuddsmidler eller annet.
• Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune.

Saksbehandlingsprosedyre
Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. § 19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan også be om begrunnelse for vedtak. Dersom det bes om begrunnelse, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt.

Klagemulighet
Klagefrist er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgang finnes i kommunens svarbrev.

Rapportering
Driften skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Vesentlige endringer i prosjektet må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning. Før ny søknad om driftstilskudd kan behandles, skal det sendes inn rapport og regnskap som vil bli lagt til grunn for eventuelt senere bevilgninger. Rapportskjema finnes i tilskuddsportalen under «mine oppgaver».
I tilfelle prosjektet ikke blir gjennomført, skal det likevel leveres rapport i tilskuddsportalen.
Ny søknad behandles ikke før rapport for tidligere tildelinger er levert.

Tilskuddsmottakere som i løpet av et kalenderår samlet mottar 200 000 kroner eller mer fra Bergen kommune, vil i løpet av høsten få tilsendt et rapportskjema på e-post der nøkkeltall fra regnskapet fra foregående år må oppgis innen en nærmere angitt frist.

Synliggjøring
Ved promotering av aktiviteten på plakater, i programhefter og i annet kommunikasjonsmateriell skal støtten fra Bergen kommune synliggjøres. Dokumentasjon av dette skal vedlegges rapporten.

Tilbakebetaling
Dersom prosjektet blir avlyst, utsatt eller vesentlig endret, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Beløpet vil bli innkrevd gjennom varsel og faktura fra Bergen kommune.

Spørsmål om søknadsordningen kan rettes til:
Fagavdeling for kunst og kulturutvikling, e-post: kultur@bergen.kommune.no

Siste nytt