Bergen kommune: Ekstraordinær tilskuddsordning for det profesjonelle kunst og kulturfeltet

Beskrivelse av tilskuddsordning

Ordningen er opprettet som en konsekvens av den pågående COVID-19-pandemien, og skal bygge opp under og stimulere til utvikling/redefinering av eksisterende virksomhet, samt sikre opprettholdelse av virksomhet og drift for aktører i det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.

Formålet med ordningen er tredelt. Tilskudd kan tildeles:

  1. Tiltak som sikrer fremtidig drift. Tilskudd bevilges der aktører som følge av koronapandemien ser nødvendigheten av å tilpasse, endre og/eller utvikle eksisterende virksomhet mot nye, bærekraftige, langsiktige og/eller permanente driftsløsninger.
  2. Ved kompensasjon for tap av egeninntekter basert på åpen drift, herunder billettinntekt, salgsinntekt, leieinntekt e.l som følge av myndighetenes restriksjoner i forbindelse med koronautbruddet.
  3. Ved kompensasjon for driftsutgifter som påløper uavhengig av om virksomheten er delvis eller helt stengt i perioden den er underlagt restriksjoner. Dette kan være merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av produksjoner/arrangementer, samt husleiekostnader.

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr 12 000 000 til fordeling. Bergen kommune vil normalt ikke fullfinansiere prosjekter, men søknader som oppfyller ordningens vilkår vil innenfor disponibel ramme kunne bevilges inntil full kompensasjon for tap av egeninntekter og løpende utgifter. Kompensasjon kan tildeles søker for perioden 12. mars til 12. juni 2020. Faktiske inntekter i perioden og kompenserte midler fra andre statlige eller lokale tiltakspakker skal trekkes fra kompensasjonsbeløpet. Søker er pliktig til å opplyse hvilke andre kompensasjonsordninger som er omsøkt, og evt. hvorfor det ikke er søkt andre kompensasjonsordninger.

Kompensasjon og/eller tilskudd tildeles én gang per aktør i gjeldende periode.

Tilskudd utbetales ikke, dersom det innen utbetalingen blir åpnet konkurs hos søker.

Tilskuddsordningen gjelder alle fagfelt, og alle som omfattes av ordningen kan søke tilskudd til ett eller flere av formålene.

Kriterier for tildeling

Søknadsfrist
2. juni.

Behandlingstid
Behandlingstid vil være omkring 4 uker.

Målgruppe – hvem kan søke

Søkere må ha sin hovedvirksomhet i Bergen kommune. Tilskudd kan gis til aktører innenfor det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, med noen unntak. For museer vises det til egen tilskuddsordning. I utgangspunktet er ikke enkeltpersonforetak hovedmålgruppen for denne ordningen. Søker kan heller ikke være under konkursbehandling.

Hva kan det søkes tilskudd til og/eller kompensasjon for?
Aktører som omfattes av ordningen kan søke tilskudd til ett eller flere formål.

Tilskudd kan søkes til tre formål:

  1. Tiltak som skal sikre drift i et langsiktig perspektiv. Koronapandemien har medført endrede driftsvilkår for aktører i kunst- og kulturfeltet, og tilskuddsordningen kan gi støtte til aktører som har sett nødvendigheten av å redefinere sin drift. Det kan søkes om midler til å utvikle og/eller omstille eksisterende virksomhet mot nye, bærekraftige, langsiktige og/eller permanente driftsløsninger. Herunder kan tilskudd bevilges til å utvikle og gjennomføre planer for framtidig drift, til innkjøp av produksjonsutstyr som kan sikre nye arbeidsprosesser og formidlingsmetoder, til kompetanseheving og nye samarbeid, og/eller til å utvikle nye metoder for å kunne produsere og virke i et kunst- og kulturfelt i endring. Tiltakene må gjennomføres i løpet av en periode mellom 1 og 6 måneder, og innen januar 2021.
  2. Kompensasjon for bortfall av egeninntekt som følge av at drift/virksomhet er midlertidig helt eller delvis stengt som resultat av de restriksjoner og råd gitt av myndighetene i forbindelse med koronautbruddet. Egeninntekter defineres som billett-, salgs- eller provisjonsinntekt ved kulturproduksjon, for eksempel ved avlysning av arrangementer som inngår i ordinær drift, og ved helt eller delvis stans i virksomheten. Deltakeravgift ved avlysning av arrangementer som følge av stengt virksomhet, og leieinntekter kategoriseres også som egeninntekt.
  3. Kompensasjon for driftsutgifter som påløper på tross av at ordinær virksomhet/drift helt eller delvis stenges midlertidig ned. Dette kan være husleie, og merutgifter som for eksempel produksjonsmidler, ombookingsgebyrer, innkjøpte varer og tjenester som ikke kan benyttes når ordinær virksomhet gjenopptas, og/eller produksjonsutgifter tilknyttet avlyste arrangement

Tapte egeninntekter og merutgifter som kan dekkes av aktørens forsikringsordning eller offentlig kompensasjon utenfor denne ordningen, kompenseres ikke. Tilskudd kan bevilges til lønnskostnader i forbindelse med omstilling, redefinering og/eller kompetanseheving i perioden dette finner sted. Det kan også gis tilskudd til kompetansehevende tiltak for ansatte, som deltagelse på kurs, seminar, webinar eller andre tiltak som medvirker til å sikre fremtidig drift.

Les mer om ordningen og søk her.

Siste nytt