Filtrer på tags

Bergen Kommune – utsatt frist for å søke stipend

Bergen Kommune - utsatt frist for å søke stipend

Bergen kommunes etablerings, arbeids, – og kulturstipend deles ut til personer med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet, innen kategoriene billedkunst, kunsthåndverk, design, litteratur, teater, dans, film, musikk, rock/rytmisk musikk og kulturarbeidere.

Det er mulig å søke flere stipend, men bare én type stipend kan tildeles den enkelte søker.

Etableringsstipend gis til kunstnere eller kulturarbeidere som skal etablere seg i Bergen. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Stipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper. Tilskudd kan bare tildeles en gang. Ordningen er tiltenkt unge utetablerte, men kan i særskilte tilfeller gis etablerte kunstnere til nyetablering.

Kulturstipender åpne midler for kunstnere etablert i Bergen som ønsker å videreutvikle seg. Midlene kan brukes til reise- eller studieformål, arbeids- eller prosjektstipend og kan søkes av både enkeltkunstnere og grupper. Stipendet kan tildeles flere ganger.

Arbeidsstipend
kan tildeles etter søknad til skapende og utøvende kunstnere med særlig høye faglige og kunstneriske kvalifikasjoner. Stipendet skal gi anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode. Størrelsen på stipendene samordnes med statlige ordninger.

I 2009 er det avsatt midler til to arbeidsstipend.