Tilskuddsordning: Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Tverrfaglig prosjekt 2018

Beskrivelse av tilskuddsordning
Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for profesjonell kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Bystyret stiller derfor årlig midler til disposisjon for prosjekt- og driftstilskudd.

Tilskudd til tverrfaglig prosjekt skal gå til kunstnerisk virksomhet som går på tvers av etablerte kunstneriske sjangre eller til samarbeidsprosjekter mellom aktører fra ulike kunstarter. Ordningen omfatter:
– prosjektstøtte
– driftsstøtte
– produksjons- og formidlingslokaler

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr. 715 000 til fordeling i 2018. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe – hvem kan søke
Tilskudd kan søkes av profesjonelle og skapende kunstnere samt institusjoner, organisasjoner, produsenter og kuratorer. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og personer under fulltidsutdanning kan normalt ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

Siste nytt