Tilskuddsordning: Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Kunst og næring 2018

Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for profesjonell kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Bystyret stiller derfor årlig midler til disposisjon for prosjekt- og driftstilskudd.

Finn søknadsskjema her

Tilskudd fra ordningen Kunst og næring er forbeholdt tiltak som kan styrke de næringsmessige sidene ved profesjonell kunst- og kulturaktivitet. Tilskudd kan gis til aktiviteter og prosjekter av overordnet karakter som favner om større deler av en eller flere kultursektorer. Tilskudd skal ikke kunne virke konkurransevridende.
Eksempler på tiltak kan være:

    • kompetanseutvikling
    • faglige nettverk
    • markeds- og publikumstiltak
    • kartlegginger og utredninger
  • tiltak som skal styrke inntjeningspotensialet for flere aktører

Når det gjelder Bergen kommunes prosjektmidler til film forvaltes disse av Vestnorsk filmsenter. Investeringsmidler til film og dataspill forvaltes av Mediefondet Zefyr. For mer informasjon vises det til www.vestnorskfilm.no, og www.mfz.no

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr. 640 000 til fordeling i 2018. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe – hvem kan søke
Både enkeltpersoner, foretak, grupperinger og institusjoner innenfor det profesjonelle kunst- og kulturfeltet kan søke, men prosjektene må komme flere kulturaktører til gode. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og personer under fulltidsutdanning kan normalt ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

Siste nytt