Sogn og Fjordane Fylkeskommune: Kulturutviklingsmidlar

Kva kan du søka om?

Midlane skal nyttast til satsingar som korresponderer med fylkesplanen sine program og kulturstrategien sine satsingsområde. Utviklingstiltaket må halde eit høgt kvalitativt nivå for å få tilskot.

Kulturutviklingsmidlane skal primært nyttast til nye tiltak og berre unntaksvis til eksisterande satsingar. Tiltak kan støttast i inntil re år.

Fylkeskommunen yter ikkje tilskot utover 1/3 av samla kostnad, og tiltaka må vere fullfinansierte. Søknaden må innehalde detaljert finansieringsplan der faktorar som storleik på eigenkapital, tilskot frå lokale, regional og eventuelle nasjonale bidragsytarar er synleggjort. Det vert lagt vekt på at tiltak som får tilskot har ei kommunal eller lokal forankring.

Sjå her for meir informasjon og søknadsskjema

 

Siste nytt