Nordisk Kulturfond

Kulturfondets oppgave er å fremme det kulturelle samarbeidet mellom de nordiske landene – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områdene Færøyene, Grønland og Åland. Det gjelder kulturelt samarbeid så vel innenfor som utenfor Norden.

Hvem kan søke:

Enkeltpersoner, foreninger/nettverk, organisasjoner, samt private- og offentlige institusjoner kan søke om bidrag. Søkeren kan være bosatt/virksom i eller utenfor Norden. For deltagelse i nordiske/internasjonale arrangementer er det arrangøren som skal søke om bidrag, og ikke den enkelte deltager.

Det kan søkes støtte til prosjekter dersom det inngår minst tre nordiske land/ selvstyrende områder, enten som deltagere, arrangører eller som tema. I tillegg til de tre land/områder kan prosjektet dessuten omfatte samarbeid med ytterligere land/områder så vel innenfor som utenfor Norden.

Hva kan det søkes om:

Fondet er virksomt innenfor et bredt kunst- og kulturområde, og virksomheten omfatter både profesjonelle og amatører. Det kan gis bidrag til eksempelvis konferanser, konserter, turneer, utstillinger, festivaler, voksenopplæring, utdanning og forskning. Et prosjekt kan gjennomføres så vel innenfor som utenfor Norden. Det gis ikke støtte til prosjekter som er allerede påbegynt før fondet har sluttbehandlet søknaden.

Hva skal søknaden inneholde:

Nordisk kulturfond krever at søknad inneholder en grundig innføring i prosjektet, organisasjon, økonomi m.mer. Det anbefales å lese fondets ABC-guide for tips og innføring i hva som kreves av søker og til søknad.

Hva vektlegges:

Fondet gir bidrag til aktiviteter som preges av kvalitet, langsiktighet, tilgjengelighet og mangfold, der både tradisjonelle og nye arbeidsformer kan utvikles.

Fondet støtter nordisk samarbeid i det profesjonelle kulturliv og i frivilligsektoren i bred forstand med særlig prioritering av:

-Aktiviteter som fremmer barn og unges deltagelse i det nordiske samarbeid innen kunst og kultur.
-Aktiviteter som gjennom kunst og kultur bidrar til å øke nabolandsspråkforståelsen.
-Aktiviteter som bidrar til magfoldig inkludering og deltagelse i det nordiske kultursamarbeid, samt aktiviteter som speiler nåtidens mangfoldige nordiske fellesskap.
-Aktiviteter som gjennomføres i tynt befolkede områder i Norden, som Vestnorden (Færøyene, Island og Grønland) og det øvrige Norden.

Ved endt prosjekt skal det sendes en rapport samt økonomisk oversikt over prosjektet. Denne skal gjøre rede for hvordan prosjektet er utført i forhold til planen, samt beskrive prosjektets viktigste resultater.

Rapportering skal skje senest 3 måneder etter endt prosjekt.

Se her for mer informasjon og søknadsskjema

Siste nytt