Hordaland fylkeskommune: Tilskot til elitekorps

Tilskotsordninga skal stimulere til å vidareutvikle det kunstnarlege og musikalske nivået i elitekorpsa og støtte formidling av dette.

Kven kan søkje

Dei som kan søke denne ordninga er amatørkorps (brass og janitsjar) for vaksne, som har kvalifisert seg til vidare deltaking i elitedivisjon i inneverande søkjeår eller har rykka opp frå 1. divisjon og deltek i elitedivisjonen året etter / påfølgande år.

Kva kan støttast

Denne tilskotsposten på til saman 300 000 kroner vert delt i to; prosjekttilskot og reisetilskot. Det skal søkjast om støtte til ulike tiltak i regi av korpset, og det kan søkjast om tilskot til fleire prosjekt / tiltak i same søknadsskjema.

Prosjektstøtte

Det vil verte lagt vekt på tiltak som medverkar til kulturell utvikling og meirverdi som t.d.:

  • Større konsertproduksjonar som har verdi for eit lokalt / regionalt publikum
  • Bestillingsverk / arrangøroppdrag – bruk av lokale / regionale komponistar / arrangørar vert prioritert
  • Fagleg utvikling, utover dagleg drift, for korpset sine medlemmer som hever korpset sitt nivå
  • Lydfesting / publisering av musikk

Reisestøtte

Det kan søkjast om reisestøtte til meisterskap utanfor Hordaland. Sjå meir om utrekning her under overskrifta «Vurdering av søknad og utrekning av tilskot».

Det er skilt ut nokre konkrete føremål/tiltak det ikkje vert gitt støtte til i denne ordninga. Dette heng saman med fylkeskommunen si kulturpolitiske rolle, andre tilskotsordningar og ansvarsfelt både hos fylkeskommunen og andre offentlege instansar. Det blir ikkje gitt støtte til følgjande:

  • Innkjøp og vedlikehald av bygg, utstyr og instrument.
  • Ordinær drift av korpset, slik som løn av fast dirigent, leige av øvingslokale el.
  • Tiltak/prosjekt i regi av fylkeskommunale institusjonar – t.d. vidaregåande skular.

Les meir og søk her 

Siste nytt