Bergen kommune tilskuddsordning: Profesjonelle kunst- og kulturtiltak / Ymse kultur

Beskrivelse av tilskuddsordning

Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for profesjonell kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Bystyret stiller derfor årlig midler til disposisjon for prosjekt- og driftstilskudd.

Beskrivelse av ordning

Tilskudd til ymse kulturtiltak omfatter prosjekter som ikke dekkes av andre ordninger. I tillegg kan det søkes om midler til mønstringer, jubileer, markeringer og bokutgivelser. Arrangementer av primært sosial karakter kan ikke få tilskudd.

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr 426 300,- til fordeling i 2019. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe – hvem kan søke
Kunstnere, kulturarbeidere, institusjoner, festivaler, organisasjoner og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og personer under fulltidsutdanning kan normalt ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

Les mer og søk her

Siste nytt