Bergen kommune tilskuddsordning: Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Tverrfaglig prosjekt

Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for profesjonell kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Bystyret stiller derfor årlig midler til disposisjon for prosjekt- og driftstilskudd.

Beskrivelse av støtteordning

Tilskudd til tverrfaglig prosjekt skal gå til kunstnerisk virksomhet som går på tvers av etablerte kunstneriske sjangre eller til samarbeidsprosjekter mellom aktører fra ulike kunstarter. Ordningen omfatter:

– prosjektstøtte
– driftsstøtte
– produksjons- og formidlingslokaler

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr 825 725,- til fordeling i 2019. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe – hvem kan søke
Tilskudd kan søkes av profesjonelle og skapende kunstnere samt institusjoner, organisasjoner, produsenter og kuratorer. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og personer under fulltidsutdanning kan normalt ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

Les mer og søk her

Siste nytt