Bergen kommune tilskuddsordning: Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Elektronisk kunst 2019

Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for profesjonell kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Bystyret stiller derfor årlig midler til disposisjon for prosjekt- og driftstilskudd.

Beskrivelse av tilskuddsordning

Tilskuddsordningen for elektronisk kunst skal bidra til å styrke det frie kunstfeltet i Bergen gjennom tilskudd til utvikling, produksjon og formidling av profesjonell kunst. Tilskuddsordningen for elektronisk kunst omfatter:

  • prosjektstøtte
  • driftsstøtte
  • øvings-, produksjons- og formidlingslokaler
  • utvikling av programvare

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr 304 500,- til fordeling i 2019. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe – hvem kan søke
Tilskudd kan gå til profesjonelle skapende eller utøvende kunstnere samt institusjoner, organisasjoner eller produsenter. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Søkere må ha deltagere som er aktive kunstnere med relevant utdanning, kompetanse og/eller praksis. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og personer under fulltidsutdanning kan normalt ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

Kriterier

Søknadsfrist
Det er to årlige søknadsfrister: 1. februar og 1. september. Søknadsfristen må overholdes. I første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene. Resterende beløp tildeles ved andre søknadsfrist.

Behandlingstid
Det må beregnes inntil tolv ukers behandlingstid, og noe mer i forbindelse med ferieavvikling.

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

  • faglige kvalifikasjoner og kompetanse
  • kunstnerisk nivå, kunstnerisk målsetting og fremtidig potensiale
  • egenart og evne til nyskaping, herunder bruk av nye uttrykksformer
  • balansert budsjett og gjennomtenkte planer for markedsføring
  • annen finansiering
  • gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune
I vurdering av søknaden vil det inngå både et kunstfaglig og et kulturpolitisk element. Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, og eventuelle vedlegg skal utfylle og dokumentere søknaden. For å kunne foreta en kvalitetsvurdering av musikksøknader er det særlig viktig at søker legger ved lydfiler eller lenker til musikkeksempler.

Les mer og søk her

Siste nytt