Bergen kommune – Tilskudd til profesjonell kunst og kultur – Musikk 2017

Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for profesjonell kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet.

Tilskuddsordningen for musikk gjelder alle musikkformer og omfatter:
-prosjektstøtte
-driftsstøtte
-øvings-, produksjons- og formidlingslokaler

Målgruppe – hvem kan søke

Tilskudd kan gis til profesjonelle skapende eller utøvende kunstnere samt institusjoner, organisasjoner, produsenter og foretak. Søkere må ha deltagere som er aktive kunstnere eller kulturarbeidere med relevant utdanning, kompetanse og/eller kunstnerisk praksis. Søkere må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune.

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

  • Faglige kvalifikasjoner og kompetanse
  • Kunstnerisk nivå, kunstnerisk målsetting og fremtidig potensiale
  • Egenart og evne til nyskaping, herunder bruk av nye uttrykksformer
  • Balansert budsjett og gjennomtenkte planer for markedsføring
  • Annen finansiering
  • Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune

I vurdering av søknaden vil det inngå både et kunstfaglig og et kulturpolitisk element. Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, og eventuelle vedlegg skal utfylle og dokumentere søknaden. For å kunne foreta en kvalitetsvurdering av musikksøknader er det særlig viktig at søker legger ved lydfiler eller lenker til musikkeksempler.

Tilskuddsramme

Tilskuddsordningen disponerer kr. 1 725 000 til fordeling i 2017. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

 

Se søknadsskjema her og mer info.

Siste nytt