Bergen kommune: Arbeids-, kultur- eller etableringsstipend 2017

Behandlingstid

Stipendmottagere offentliggjøres i forbindelse med arrangement i september. Skriftlig svar på søknaden kommer på e-post i etterkant av dette i siste halvdel av september.

 

Målgruppe

Enkeltkunstnere, grupper eller sammenslutninger kan søke. Kulturarbeidere innenfor de ulike kunstfeltene kan søke etablerings- eller kulturstipend, mens arbeidsstipendene er forbeholdt skapende og utøvende kunstnere. Det skal normalt ikke gis stipend til personer i et utdanningsforløp.

 

Kriterier/vilkår

Etableringsstipend: gjelder kunstnere eller kulturarbeidere som skal etablere virksomhet i Bergen. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Stipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper. Tilskudd kan bare tildeles en gang, men i særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til nyetablering.
Kulturstipend: åpne midler for kunstnere og kulturarbeidere etablert i Bergen som ønsker å videreutvikle seg. Midlene kan brukes til reise- eller studieformål, arbeids- eller prosjektstipend, innkjøp av utstyr eller materiell, og kan søkes av både enkeltkunstnere og grupper. Stipendet kan tildeles flere ganger, men det må gå minimum tre år mellom hver tildeling.
Arbeidsstipend: stipendet kan tildeles etter søknad til skapende og utøvende kunstnere med særlig høye faglige og kunstneriske kvalifikasjoner. Stipendet skal gi anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode. Størrelsen på stipendet samordnes med statlige ordninger, og er per i dag på 200 000 kroner. Prosjektbeskrivelsen som følger søknaden om arbeidsstipend må gi et utførlig innblikk i hvordan søker tenker å bruke stipendet.

 

Søknadsbehandling

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige og vil bli behandlet i forhold til gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune. Ufullstendige søknader vil bli avvist. Rapport og regnskap for tidligere tilskudd fra Bergen kommune må foreligge for at søknaden skal bli behandlet.

Generelle krav

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

  • Faglige kvalifikasjoner og kompetanse.
  • Kunstnerisk nivå, kunstnerisk målsetting og fremtidig potensiale.
  • Egenart og evne til nyskaping, herunder bruk av nye uttrykksformer.
  • Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune.

Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, og eventuelle vedlegg skal utfylle og dokumentere søknaden.

Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Etter gjennomføring skal det sendes inn rapport og regnskap som vil bli lagt til grunn for eventuelt senere bevilgninger. Rapportskjema finnes i Tilskuddsportalen under Mine oppgaver.

Dersom prosjektet blir vesentlig endret, kan hele eller deler av stipendet kreves tilbakebetalt. Det samme gjelder ved flytting av virksomheten fra Bergen kommune, eller ved manglende sluttrapportering.

For mer informasjon og søknadsskjema 

Siste nytt